EvanjelickýNehemiáš11,30

Nehemiáš 11:30

v Zánóachu, Adul­láme a jeho osadách, v Láchíši a na jeho poliach, v Azéke a v jej dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hin­nóm.


Verš v kontexte

29 v Én-Rim­móne, v Corei a Jar­múte, 30 v Zánóachu, Adul­láme a jeho osadách, v Láchíši a na jeho poliach, v Azéke a v jej dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hin­nóm. 31 Prís­lušníci Ben­jamína bývali počnúc od Geby ďalej v Mich­máši, Aj­ji, Bétele a jeho dedinách,

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

30 v Zánoachu, v Adullame a v ich dvoroch, v Lachiši a na jeho poliach, v Azéke a v jej vsiach. A tak táborili od Bér-šeby až po údolie Hin­nom.

Evanjelický

30 v Zánóachu, Adul­láme a jeho osadách, v Láchíši a na jeho poliach, v Azéke a v jej dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hin­nóm.

Ekumenický

30 v Zánoachu, Adul­láme a priľah­lých dedinách, v Lakíši a na jeho poliach, v Azéke a priľah­lých dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hin­nóm.

Bible21

30 Za­no­a­chu, v Adula­mu a jeho use­dlos­tech, v Lachiši a jeho polnos­tech, v Aze­ce a jejích ves­nicích. Síd­li­li od Beer-še­by až k údo­lí Hi­nom.