EkumenickýEfezským2

Efezským

Zo smrti do života1 Aj vy ste boli mŕt­vi vo svojich pre­stúpeniach a hriechoch, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha toh­to sveta, podľa kniežaťa nadzem­skej moc­nos­ti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všet­ci kedysi konali podľa žiados­tí svoj­ho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mys­le, a boli sme od prirodzenos­ti deťmi hnevu, tak ako aj os­tat­ní. 4 Ale Boh, bohatý na milo­sr­den­stvo, zo svojej ne­smier­nej lás­ky, ktorou si nás za­miloval, 5 keď sme boli pre po­kles­ky mŕt­vi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! — 6 spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebes­ký trón v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich časoch, aké ne­smier­ne bohat­stvo milos­ti je v jeho dob­rote voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Veď ste spasení milosťou skr­ze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. 9 Nie zo skut­kov, aby sa ni­kto ne­vys­tatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dob­ré skut­ky, ktoré nám Boh už vo­pred pri­pravil. Jedno v Kristovi11 Pre­to vy, kedysi po­hania podľa tela, pamätaj­te, že keď vás tí, čo sa volajú ob­rezanými rukou na tele, nazývali ne­ob­rezanými, 12 boli ste v tom čase bez Kris­ta, vy­lúčení zo spoločen­stva Iz­raela a bez účas­ti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 No vy, čo ste boli nie­kedy ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kris­tovi blíz­kymi skr­ze Kris­tovu krv. 14 Veď on je náš po­koj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral roz­deľujúci múr ne­priateľs­tva, 15 keď zbavil plat­nos­ti zákon pri­kázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jed­ného nového človeka a na­stolil po­koj. 16 Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmr­til ich ne­priateľs­tvo. 17 A keď prišiel, ohlasoval po­koj vám, čo ste boli ďaleko, a po­koj tým, čo boli blíz­ko. 18 Veď skr­ze neho máme v jednom Duchu obaja prí­stup k Otcovi. 19 A tak teda už nie ste cudzin­ci a prišel­ci, ale ste spolu­občania svätých a členovia Božej rodiny. 20 Ste vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je Ježiš Kris­tus. 21 V ňom celá stav­ba pev­ne po­spájaná ras­tie vo svätý chrám v Pánovi; 22 v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček