EkumenickýEfezským6

Efezským

Deti a rodičia1 Deti, po­slúchaj­te svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravod­livé. 2 Cti si otca i mat­ku — to je pr­vé pri­kázanie s prisľúbením —, 3 aby sa ti dob­re vodilo a dlho si žil na zemi. 4 A vy, ot­covia, ned­ráždite svoje deti, ale vy­chovávaj­te ich prís­ne a na­pomínaj­te ich v Pánovi. Otroci a páni5 Ot­roci, z úprimného srd­ca po­slúchaj­te svojich po­zem­ských pánov ako Kris­ta, s bázňou a chvením. 6 Ne­slúžte na­oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kris­tovi ot­roci, ktorí z celej duše pl­nia Božiu vôľu. 7 Ochot­ne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, kto vy­koná niečo dob­ré, do­stane od­platu od Pána, či ot­rok, či slobod­ný. 9 A vy, páni, za­ob­chádzaj­te s nimi tak is­to. Pre­staňte sa vy­hrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten ni­koho ne­up­red­nos­tňuje. Boj proti zlu10 Na­pokon po­silňuj­te sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Ob­lečte sa do pl­nej Božej výzb­roje, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežat­stvám, moc­nos­tiam, vlád­com toh­to tem­ného sveta a nadzem­ským duchom zla. 13 Pre­to si vez­mite Božiu výzb­roj, aby ste moh­li v ten deň zla odolať a tým, že všet­ko pre­konáte, ob­stáť. 14 Stoj­te teda! Bed­rá si pre­pášte prav­dou, ob­lečte si pan­cier spravod­livos­ti 15 a obuj­te si na nohy po­hotovosť na ohlasovanie evan­jelia po­koja. 16 Nadovšet­ko uchop­te štít viery, ktorým môžete uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toho Zlého. 17 Vez­mite si aj pril­bu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo. 18 V každom čase v Duchu pros­te vo všet­kých mod­lit­bách a pros­bách. Pri­tom vy­trvalo bed­lite a pri­hováraj­te sa za všet­kých svätých, 19 aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek pre­hovorím; aby som smelo zves­toval tajom­stvo evan­jelia, 20 ktorého po­slom som i v okovách, a slobod­ne ho ohlasoval, ako som po­vin­ný. Záverečné pozdravy21 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou, čo robím, všet­ko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a ver­ný služob­ník v Pánovi. 22 Po­slal som ho k vám, aby ste sa o nás do­zvedeli a po­tešil vaše srd­cia. 23 Po­koj bratom a lás­ka s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta. 24 Milosť nech je so všet­kými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Kris­ta v neporušiteľnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček