EkumenickýEfezským1

Efezským

Pozdrav1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. Duchovné požehnanie v Kristovi3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal všet­kým duchov­ným požeh­naním cez naše spoločen­stvo v Kristovi v nebesiach. 4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vy­volil, aby sme boli pred ním svätí a ne­poškvr­není v láske. 5 Podľa svojej milos­tivej vôle nás predurčil, aby sme boli skr­ze Ježiša Kris­ta jeho syn­mi 6 na chválu a slávu jeho milos­ti, ktorou nás ob­daroval vo svojom milovanom Synovi. 7 V ňom máme skr­ze jeho krv vy­kúpenie a od­pus­tenie pre­stúpení podľa bohat­stva jeho milos­ti, 8 ktorou nás za­hr­nul vo všet­kej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti, 9 keď nám dal po­znať tajom­stvo svojej vôle, podľa svoj­ho milos­tivého roz­hod­nutia, v ktorom si pred­sav­zal, 10 že podľa plánu, až sa na­pl­ní čas zjed­notí v Kristovi ako v hlave všet­ko, čo je na nebi i na zemi. 11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa roz­hod­nutia toho, ktorý koná všet­ko podľa zámeru svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už pred­tým mali nádej v Kristovi. 13 V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo prav­dy, evan­jelium o svojej spáse, a uverili mu, do­stali pečať pri­sľúbeného Ducha Svätého, 14 ktorý je zárukou nášho dedičs­tva na vy­kúpenie tých, ktorých si zís­kal, na chválu jeho slávy. Pavlova modlitba15 Pre­to aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, 16 ne­pres­távam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich mod­lit­bách, 17 aby vám Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, keď ho po­znávate, dal Ducha múd­ros­ti a zjavenia, 18 aby osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás po­volal, aké je bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými 19 a aká ne­smier­ne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho moc­ná sila. 20 Tú do­kázal na Kris­tovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a po­sadil v nebi po svojej pravici 21 nad každé kniežat­stvo, moc, silu a pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. 22 A všet­ko mu pod­robil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všet­kým, dal Cir­kvi, 23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý na­pĺňa všet­ko vo všet­kom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček