EkumenickýEfezským4

Efezským

Jednota tela — Cirkvi1 Pre­to vás na­pomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hod­né po­volania, ktorým ste boli po­volaní, 2 so všet­kou po­korou, mier­nosťou a tr­pez­livosťou, znášaj­te sa na­vzájom v láske. 3 Usiluj­te sa za­chovávať jed­notu ducha vo zväz­ku po­koja. 4 Jed­no je telo a jeden Duch, ako ste aj boli po­volaní k jednej nádeji svoj­ho po­volania. 5 Jeden je Pán, jed­na viera, jeden krst, 6 jeden Boh a Otec všet­kých, ktorý je nad všet­kými, skr­ze všet­kých a vo všet­kých. 7 Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kris­tov­ho daru. 8 Pre­to je po­vedané: Keď vy­stúpil na výšiny, zajal zajat­cov a ľuďom dal dary. 9 A čo iné znamená „vys­túpil“ , ako že aj zo­stúpil do nižších čas­tí zeme? 10 Ten, čo zo­stúpil, je ten is­tý, čo aj vy­stúpil nad všet­ky nebesá, aby všet­ko na­pl­nil. 11 A on ustanovil jed­ných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evan­jelia, iných ustanovil za pas­tierov a učiteľov, 12 aby pri­pravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kris­tov­ho tela, 13 až kým všet­ci nedos­pejeme k jednote viery a po­znania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou do­spelos­ti je pl­nosť Kris­ta. 14 Aby sme už neboli nedos­pelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľud­skou ús­kočnosťou, chyt­rác­tvom a ľs­tivým zvádzaním na blud. 15 Buďme prav­diví v láske, aby sme vo všet­kom doras­tali v Krista. On je hlava, 16 z neho ras­tie celé telo, pev­ne spojené vzájom­ne sa pod­porujúcimi kĺb­mi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej čas­ti. Starý a nový život17 Hovorím teda a do­svedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú po­hania v márnosti svoj­ho zmýšľania, 18 so za­tem­nenou mysľou, od­cudzení Božiemu životu pre ich ne­vedomosť, ktorá sa ich zmoc­nila, a pre tvrdo­sť ich srd­ca. 19 Vo svojej otupenos­ti sa od­dali necud­nos­tiam, aby nenásyt­ne páchali každú nečis­totu. 20 Vy ste sa však u Krista takým veciam ne­učili, 21 ak ste o ňom na­ozaj počuli a boli ste v ňom vy­učení podľa prav­dy, ktorá je v Ježišovi. 22 Vy­zlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klam­nými žiadosťami, 23 ob­nov­te sa duchov­ným zmýšľaním 24 a ob­lečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho ob­razu v spravodlivosti a svätos­ti prav­dy. Pravidlá nového života25 Pre­to od­hoďte lož a každý hovor­te prav­du svoj­mu blížnemu, lebo sme si na­vzájom úd­mi. 26 Hnevaj­te sa, ale neh­rešte. Sln­ko nech nezapadá nad vaším hnevom. 27 Nedávaj­te mies­to diab­lovi. 28 Zlodej nech už nek­rad­ne, ale radšej nech pracuje a vlast­nými rukami za­rába, aby sa mal o čo roz­deliť s núdznym. 29 Nech z vašich úst ne­vyj­de nijaké zlé slovo, ale iba dob­ré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požeh­nanie. 30 Nezar­mucuj­te Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vy­kúpenia. 31 Od­hoďte každé roz­horčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všet­kou zlobou. 32 A buďte k sebe dob­rí, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si na­vzájom, ako aj vám Boh od­pus­til v Kristovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček