EkumenickýEfezským5

Efezským

1 Na­podobňuj­te teda Boha ako milované deti 2 a žite v láske, ako aj Kris­tus miloval nás a vy­dal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjem­nej vône. 3 Smils­tvo však a akákoľvek nečis­tota alebo lakom­stvo nech sa medzi vami ani len ne­spomenú, ako sa pat­rí na svätých. 4 Viesť mrz­ké, dvoj­zmysel­né a hlúpe reči sa ne­pat­rí, radšej vzdávaj­te vďaky. 5 Veď dob­re viete, že nijaký smil­ník ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­lárom, ne­má dedičs­tvo v Kristovom a Božom kráľov­stve. Žite ako deti svetla6 Nech vás ni­kto ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo na ne­pos­lušných synov za to pri­chádza Boží hnev. 7 Ne­maj­te s nimi nič spoločné. 8 Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svet­lom v Pánovi. Žite ako deti svet­la. 9 Veď ovocie svet­la je vo všet­kej dob­rote, spravod­livos­ti a prav­de. 10 Skúmaj­te, čo sa páči Pánovi, 11 a ne­maj­te účasť na ne­plod­ných skut­koch tmy; radšej ich od­haľuj­te. 12 Veď han­ba je už len hovoriť o tom, čo po­tajom­ky páchajú. 13 No všet­ko, čo svet­lo od­halí, stáva sa zjav­ným. 14 Veď všet­ko, čo je zjav­né, je svet­lo. Pre­to je po­vedané: Pre­buď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kris­tus. 15 Dávaj­te si teda dob­rý po­zor, ako si počínate; nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri. 16 Na­pl­no vy­užívaj­te čas, lebo dni sú zlé. 17 Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale po­chop­te, čo je Pánova vôľa. 18 A ne­opíjaj­te sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte na­pl­není Duchom. 19 Hovor­te spoločne žal­my, hym­ny a duchov­né pies­ne, v srdci spievaj­te a oslavuj­te Pána, 20 za všet­ko ustavične vzdávaj­te vďaky Bohu a Ot­covi v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta. Ženy a muži21 Na­vzájom sa pod­riaďuj­te v bázni pred Kris­tom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 pre­tože muž je hlavou ženy, ako je aj Kris­tus, Spasiteľ tela, hlavou Cir­kvi. 24 Ako je Cir­kev pod­riadená Kris­tovi, tak vo všet­kom aj ženy mužom. 25 Muži, miluj­te svoje ženy tak, ako aj Kris­tus miloval Cir­kev a vy­dal za ňu samého seba, 26 aby ju po­svätil očist­ným kúpeľom vody a slovom; 27 aby si pri­pravil Cir­kev sláv­nu, na ktorej niet poškvr­ny ani vrás­ky, ani nič podob­né, aby bola svätá a bez poškvr­ny. 28 Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. 29 Veď ni­kdy ni­kto ne­mal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opat­ruje, ako aj Kris­tus Cir­kev, 30 pre­tože sme úd­mi jeho tela. 31 Pre­to človek zanechá otca i mat­ku a pri­púta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jed­ným telom. 32 Toto tajom­stvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Kris­ta a Cir­kev. 33 A tak i každý z vás bez výnim­ky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úc­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček