EkumenickýEfezským3

Efezským

Pavlova služba medzi pohanmi1 Pre­to som ja, Pavol, väzňom Kris­ta Ježiša za vás po­hanov. 2 Počuli ste pred­sa o milosti, ktorú mi Boh podľa svoj­ho plánu udelil pre vás, 3 ako som v zjavení spoz­nal tajom­stvo, o ktorom som už krát­ko na­písal. 4 Keď si to prečítate, môžete spoz­nať, ako chápem Kris­tovo tajom­stvo. 5 V iných po­koleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že po­hania sú skr­ze evan­jelium spolu­dedičmi, spolu­úd­mi a spolu­účast­ník­mi pri­sľúbenia v Ježišovi Kris­tovi. 7 Ja som sa stal jeho služob­níkom podľa daru Božej milos­ti, ktorú som do­stal pôsobením jeho moci. 8 Ja, naj­menší zo všet­kých svätých som do­stal tú milosť, aby som po­hanom ohlasoval ne­vys­pytateľné Kris­tovo bohat­stvo 9 a všet­kým ob­jas­nil, aký je plán tajom­stva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všet­ko stvoril. 10 Boh chce, aby sa kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach skr­ze Cir­kev ohlasovala mnoho­tvár­na múd­rosť Boha 11 podľa od­vekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi. 12 V ňom sa od­važujeme i my vo viere pri­stupovať k Bohu slobod­ne a s dôverou. 13 Pre­to prosím, aby ste ne­ochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva. Poznanie Kristovej lásky14 Pre­to zo­hýnam kolená pred Ot­com, 15 od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, 16 aby pre bohat­stvo Božej slávy vo vás jeho Duchom moc­ne zo­sil­nel vnútor­ný človek 17 a aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach, aby ste tak za­korenení a upev­není v láske 18 moh­li so všet­kými svätými po­chopiť, aká je to šír­ka, dĺžka, výška a hĺb­ka, 19 a po­znať Kris­tovu lás­ku, ktorá pre­vyšuje po­znanie, a tak aby ste sa dali na­pl­niť celou Božou pl­nosťou. 20 Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všet­ko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme, 21 tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia na veky vekov. Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček