EkumenickýDaniel1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Daniel 1:21

Daniel tam zo­stal až do pr­vého roku kráľa Kýra.


Verš v kontexte

19 Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja. 20 V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zis­til, že desaťk­rát pre­vyšujú všet­kých čarodej­níkov a vešt­cov v celom jeho kráľov­stve. 21 Daniel tam zo­stal až do pr­vého roku kráľa Kýra.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A Daniel bol v tom po­stavení až do pr­vého roku panovania kráľa Cýra.

Evanjelický

21 Tak bol Daniel tam až do pr­vého roku kráľa Kýra.

Ekumenický

21 Daniel tam zo­stal až do pr­vého roku kráľa Kýra.

Bible21

21 Daniel tam pak zůstal až do prvního roku krále Ký­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček