EkumenickýDaniel1,3

Daniel 1:3

Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Iz­raelitov z kráľovského po­tom­stva a zo šľach­ticov pri­viedol


Verš v kontexte

2 Pán mu vy­dal do rúk jud­ského kráľa Jójakima i časť náčinia Božieho domu. Od­niesol ich do krajiny Šineár, do domu svoj­ho boha. Nádoby zaniesol do klenot­nice svoj­ho boha. 3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Iz­raelitov z kráľovského po­tom­stva a zo šľach­ticov pri­viedol 4 mladíkov bez akej­koľvek chyby, pek­ných na po­hľad, nadaných vo všet­kej múd­ros­ti, zbeh­lých a učen­livých, ktorí by boli schop­ní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vy­učoval chal­dej­skej náuke a reči.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A kráľ po­vedal Ašpenázovi, náčel­níkovi svojich dvoranínov, aby do­viedol m­láden­cov zo synov Iz­raelových, ako z kráľov­ského semena, tak aj z iných popredných,

Evanjelický

3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému komor­níkovi Ašpenazovi, aby pri­viedol spomedzi Iz­rael­cov z kráľov­ského po­tom­stva, alebo zo šľach­ticov

Ekumenický

3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Iz­raelitov z kráľovského po­tom­stva a zo šľach­ticov pri­viedol

Bible21

3 Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček