EkumenickýDaniel1,18

Daniel 1:18

Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich pred­vied­li, hlav­ný komor­ník ich pri­viedol pred Nebúkad­necara.


Verš v kontexte

17 Boh dal tým­to štyrom mladíkom schop­nosť po­znať a po­chopiť každú náuku a múd­rosť. Danielovi ok­rem toho dal schop­nosť porozumieť každé videnie a každý sen. 18 Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich pred­vied­li, hlav­ný komor­ník ich pri­viedol pred Nebúkad­necara. 19 Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď sa do­končily dni, o ktorých po­vedal kráľ, že ich po­tom majú doviesť, do­viedol ich náčel­ník dvoranínov pred Na­buchodonozora.

Evanjelický

18 Po uplynutí dní, určených kráľom na ich pred­vedenie, hlav­ný komor­ník ich pred­viedol pred Nebúkad­necara.

Ekumenický

18 Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich pred­vied­li, hlav­ný komor­ník ich pri­viedol pred Nebúkad­necara.

Bible21

18 Když uplynu­la králem stano­vená lhů­ta, po níž mě­li být před­ve­deni k ně­mu, přive­dl je vrch­ní dvořan před Nabukadne­za­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček