EkumenickýDaniel1,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Daniel 1:16

Do­zor­ca od­nášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu.


Verš v kontexte

15 Po desiatich dňoch videl, že vy­zerali lepšie a boli sil­nejší ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľovho prídelu. 16 Do­zor­ca od­nášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu. 17 Boh dal tým­to štyrom mladíkom schop­nosť po­znať a po­chopiť každú náuku a múd­rosť. Danielovi ok­rem toho dal schop­nosť porozumieť každé videnie a každý sen.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A bolo tak, že správ­ca od­nášal ich k­ráľov­ský pokrm aj víno, ktoré mali piť, a dával im strovu.

Evanjelický

16 Do­zor­ca od­niesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu.

Ekumenický

16 Do­zor­ca od­nášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu.

Bible21

16 Ko­morník tedy odnášel je­jich vy­brané pokr­my i víno, které mě­li pít, a nosil jim ze­leni­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček