EkumenickýDaniel1,5

Daniel 1:5

Kráľ im určil den­ný prídel z kráľovského po­kr­mu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vy­chovávať a po uplynutí toh­to času mali za­stávať službu pred kráľom.


Verš v kontexte

4 mladíkov bez akej­koľvek chyby, pek­ných na po­hľad, nadaných vo všet­kej múd­ros­ti, zbeh­lých a učen­livých, ktorí by boli schop­ní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vy­učoval chal­dej­skej náuke a reči. 5 Kráľ im určil den­ný prídel z kráľovského po­kr­mu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vy­chovávať a po uplynutí toh­to času mali za­stávať službu pred kráľom. 6 Spomedzi Júdov­cov boli medzi nimi: Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A kráľ im vy­delil každý deň z výbor­ného pokrmu kráľov­ského to, čo po­trebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa do­končia tie roky majú stáť pred kráľom.

Evanjelický

5 Kráľ im určil den­ný prídel po­kr­mu z kráľov­skej stravy a z vína, ktoré on sám pil. Tri roky ich mal vy­chovávať a po ich uplynutí mali za­stávať službu pred kráľom.

Ekumenický

5 Kráľ im určil den­ný prídel z kráľovského po­kr­mu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vy­chovávať a po uplynutí toh­to času mali za­stávať službu pred kráľom.

Bible21

5 Král jim určil každo­denní příděl pokr­mů a ví­na z králov­ského sto­lu. Tři roky mě­li být tak­to vy­chováváni a po je­jich uplynutí mě­li vstou­pit do králov­ských služeb.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček