Ekumenický2. Samuelova21,14

2. Samuelova 21:14

a po­chovali ich v Céle, v kraji Ben­jamína, do hrobu Sau­lov­ho otca Kíša. Vy­konali tak všet­ko, čo pri­kázal kráľ. Až po­tom prejavil Boh krajine svoju priazeň.


Verš v kontexte

13 Od­niesol od­tiaľ kos­ti Sau­love i kos­ti jeho syna Jonatána. Po­zbierali i kos­ti iných pop­ravených 14 a po­chovali ich v Céle, v kraji Ben­jamína, do hrobu Sau­lov­ho otca Kíša. Vy­konali tak všet­ko, čo pri­kázal kráľ. Až po­tom prejavil Boh krajine svoju priazeň. 15 Znovu došlo k vojne Filištín­cov proti Iz­raelitom. Dávid sa pus­til so svojimi služob­ník­mi do boja proti Filištín­com; ale Dávid bol unavený.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak po­chovali kos­ti Sau­love i Jonatánove, jeho synove, v zemi Ben­jaminovej v Céle, v hrobe Kíša, jeho ot­ca. A učinili všet­ko, čo pri­kázal kráľ. A po­tom už sa dal Bôh uprosiť zemi.

Evanjelický

14 I po­chovali kos­ti Sau­la a jeho syna Jonatána v krajine Ben­jamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všet­ko, čo roz­kázal kráľ. Po tom­to sa Hos­podin zmiloval nad krajinou.

Ekumenický

14 a po­chovali ich v Céle, v kraji Ben­jamína, do hrobu Sau­lov­ho otca Kíša. Vy­konali tak všet­ko, čo pri­kázal kráľ. Až po­tom prejavil Boh krajine svoju priazeň.

Bible21

14 Ostatky Sau­la a jeho syna Jo­na­ta­na pak po­chova­li do hro­bu jeho otce Kíše v Céle v ben­jamín­ském kra­ji. Vy­ko­na­li všech­no, co král přikázal. Teprve po­tom Bůh vy­s­lyšel mod­lit­by za ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček