Ekumenický2. Samuelova21,15

2. Samuelova 21:15

Znovu došlo k vojne Filištín­cov proti Iz­raelitom. Dávid sa pus­til so svojimi služob­ník­mi do boja proti Filištín­com; ale Dávid bol unavený.


Verš v kontexte

14 a po­chovali ich v Céle, v kraji Ben­jamína, do hrobu Sau­lov­ho otca Kíša. Vy­konali tak všet­ko, čo pri­kázal kráľ. Až po­tom prejavil Boh krajine svoju priazeň. 15 Znovu došlo k vojne Filištín­cov proti Iz­raelitom. Dávid sa pus­til so svojimi služob­ník­mi do boja proti Filištín­com; ale Dávid bol unavený. 16 Jišbi z Nóbu, ktorý po­chádzal z rodu ob­rov a ktorého bron­zová kopija vážila tri­sto šekelov, mal opásaný nový meč a chcel za­biť Dávida.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom mali Filištíni zase voj­nu s Iz­raelom. A tak sišiel Dávid i jeho služob­níci s ním. A keď bojovali s Filištín­mi, ustal Dávid.

Evanjelický

15 Po­tom znova došlo k voj­ne Filištín­cov proti Iz­raelčanom. Vy­razil Dávid a jeho služob­níci s ním a bojovali proti Filištín­com; pri­tom sa Dávid unavil.

Ekumenický

15 Znovu došlo k vojne Filištín­cov proti Iz­raelitom. Dávid sa pus­til so svojimi služob­ník­mi do boja proti Filištín­com; ale Dávid bol unavený.

Bible21

15 Mezi Fi­liští­ny a Iz­rae­lem znovu vy­puk­la válka. David šel se svý­mi muži, ale v boji pro­ti Fi­lištínům se unavil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček