Ekumenický2. Samuelova21,1

2. Samuelova 21:1

Za Dávidových čias trval tri roky za sebou hlad. Keď Dávid skúmal u Hospodina príčinu toho, do­stal od neho od­poveď: Na Sau­lovi a jeho dome lip­ne krv, pre­tože po­bili Gibeónčanov.


Verš v kontexte

1 Za Dávidových čias trval tri roky za sebou hlad. Keď Dávid skúmal u Hospodina príčinu toho, do­stal od neho od­poveď: Na Sau­lovi a jeho dome lip­ne krv, pre­tože po­bili Gibeónčanov. 2 Kráľ si pred­volal Gibeónčanov a rokoval s nimi. Gibeónčania ne­pat­rili k Izraelitom, ale boli zvyškom Amorejčanov. Iz­raelitov k nim viazala prísaha, ale Saul sa ich vo svojej hor­livos­ti za Iz­raelitov a Júdov­cov po­kúšal vy­hubiť. 3 Dávid sa spýtal Gibeónčanov: Čo mám pre vás urobiť a čím vás uzmieriť, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu?

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A bol hlad za dní Dávidových tri roky, rok po roku. A Dávid hľadal tvár Hos­podinovu. A Hos­podin riekol: Je to pre Sau­la a pre jeho dom kr­vi, pre­tože po­bil Gibe­oňanov.

Evanjelický

1 Raz za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Keď Dávid hľadal Hos­podinovu tvár, Hos­podin mu po­vedal: Na Sau­lovi a na jeho kr­vilačnom dome leží krv­ná vina, pre­tože po­bili Gibeón­cov.

Ekumenický

1 Za Dávidových čias trval tri roky za sebou hlad. Keď Dávid skúmal u Hospodina príčinu toho, do­stal od neho od­poveď: Na Sau­lovi a jeho dome lip­ne krv, pre­tože po­bili Gibeónčanov.

Bible21

1 Za Davi­dových dnů byl po tři roky za se­bou hlad, a tak David hledal Hos­po­di­novu tvář. Hos­po­din ře­kl: „­Na Saulovi a jeho ro­dině lpí krev, pro­tože dal za­bíjet Gibeonce.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček