Ekumenický1. Jánov3

1. Jánov

1 Po­zrite, akú veľkú lás­ku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás pre­to ne­poz­ná, lebo ne­poz­nal jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa ne­ukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podob­ní, lebo ho uvidíme takého, aký je. 3 Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čis­tý. 4 Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. 5 Viete pred­sa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu. 6 Kto zo­stáva v ňom, neh­reší; kto hreší, ten ho ne­videl; ani ne­poz­nal. 7 Deti, nech vás nik ne­zvedie! Kto koná spravod­livo, je spravod­livý, ako aj on sám je spravod­livý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiat­ku. Boží Syn sa zjavil na­to, aby maril diab­love skut­ky. 9 Kto sa narodil z Boha, ne­pácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a ne­môže hrešiť, pre­tože sa narodil z Boha. 10 Podľa toho možno po­znať Božie deti a deti diab­la: Ten, kto nekoná spravod­livo, nie je z Boha; ani ten, kto ne­miluje svoj­ho brata. Vzájomná láska11 Veď po­sols­tvo, ktoré ste od začiat­ku počuli, je, že sa máme na­vzájom milovať. 12 Nie ako Kain. Bol zo Zlého a za­bil svoj­ho brata. A prečo ho za­bil? Pre­tože jeho skut­ky boli zlé, no bratove spravod­livé. 13 Nečuduj­te sa, bratia, že vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smr­ti do života, lebo milujeme bratov. Kto ne­miluje, os­táva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svoj­ho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah ne­má v sebe večný život. 16 Lás­ku sme po­znali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za bratov. 17 Ak však má nie­kto po­zem­ský majetok a vidí svoj­ho brata v núdzi, a za­tvorí si pred ním srd­ce, ako v ňom môže byť Božia lás­ka? 18 Deti, ne­miluj­me slovom ani rečou, ale skut­kom, oprav­divo. Dôvera v Boha19 Podľa toho spoz­náme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srd­ce; 20 lebo ak nás srd­ce ob­viňuje, Boh je väčší ako naše srd­ce a vie všet­ko. 21 Milovaní, ak nás srd­ce ne­ob­viňuje, máme is­totu v Bohu 22 a o čokoľvek prosíme, do­staneme od neho, lebo za­chovávame jeho pri­kázania a robíme, čo sa mu páči. 23 A to je jeho pri­kázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Kris­ta a milovali sa na­vzájom, ako nám pri­kázal. 24 Kto za­chováva jeho pri­kázania, os­táva v Bohu a Boh v ňom. A že zo­stáva v nás, po­znávame pro­stred­níc­tvom Ducha, ktorého nám dal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček