Ekumenický1. Jánov2

1. Jánov

Kristus — náš obhajca1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste neh­rešili. Ale ak nie­kto zhreší, máme u Otca ob­haj­cu — Ježiša Kris­ta, spravod­livého. 2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3 Podľa toho vieme, že sme ho po­znali, keď za­chovávame jeho pri­kázania. 4 Kto hovorí: Po­znám ho, ale nezachováva jeho pri­kázania, je klamár a niet v ňom prav­dy. 5 Ale kto za­chováva jeho slovo, v tom sa Božia lás­ka stala na­ozaj do­konalou. A podľa toho po­znávame, že sme v ňom. 6 Kto hovorí, že zo­stáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Nové prikázanie7 Milovaní, ne­píšem vám nové pri­kázanie, ale pri­kázanie staré, ktoré ste mali od začiat­ku. Tým starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli. 8 A pred­sa vám píšem nové pri­kázanie, ktoré je prav­divé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svet­lo. 9 Kto hovorí, že je vo svet­le, a nenávidí svoj­ho brata, je ešte stále v tme. 10 Kto miluje svoj­ho brata, zo­stáva vo svet­le a nie je ni­komu na po­horšenie. 11 Ale kto nenávidí svoj­ho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani ne­vie, kam ide, lebo tma mu za­slepila oči. 12 Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám od­pus­tené hriechy. 13 Píšem vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, lebo ste zvíťazili nad Zlým. 14 Na­písal som vám, deti, lebo ste spoz­nali Ot­ca. Na­písal som vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Na­písal som vám, mláden­ci, lebo ste sil­ní a Božie slovo zo­stáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým. 15 Ne­miluj­te svet, ani to, čo je vo svete. Ak nie­kto miluje svet, nie je v ňom Ot­cova lás­ka. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiados­tivosť tela, žiados­tivosť očí a vy­statovanie sa blaho­bytom —, nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa po­míňa aj so svojou žiados­tivosťou. Kto však pl­ní Božiu vôľu, zo­stáva naveky. Varovanie pred antikristom18 Deti, na­stala po­sled­ná hodina. A ako ste počuli, že pri­chádza an­ti­krist, tak sa teraz ob­javili mnohí an­ti­kris­tovia, z čoho po­znávame, že je tu po­sled­ná hodina. 19 Vy­šli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zo­stali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všet­ci sú z nás. 20 Vy však máte po­mazanie od Svätého a po­znáte všet­ko. 21 Ne­na­písal som vám pre­to, že ne­poz­náte prav­du, ale pre­to, že ju po­znáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kris­tus? An­ti­krist je ten, kto popiera Otca i Syna. 23 Ten, kto popiera Syna, ne­má ani Ot­ca. Kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca. 24 Vo vás nech len zo­stáva to, čo ste počuli od začiat­ku. Ak vo vás zo­stane, čo ste počuli od začiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi a v Otcovi. 25 A toto je pri­sľúbenie, ktoré nám dal on: večný život. 26 Toto som vám na­písal o tých, čo vás zvádzajú. 27 No vo vás os­táva po­mazanie, ktoré ste od neho prijali, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto poúčal. Ale pre­tože vás jeho po­mazanie o všetkom poúča a je prav­divé, nie lživé — zo­stávaj­te v ňom, ako vás po­učilo. Božie deti28 Tak teda, deti moje, zo­stávaj­te v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli za­han­bení. 29 Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto koná spravod­livosť, narodil sa z neho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček