Ekumenický1. Jánov4

1. Jánov

Boží Duch a duch antikrista1 Milovaní, ne­ver­te každému duchu, ale skúmaj­te duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vy­šlo mnoho falošných prorokov. 2 Božieho Ducha po­znáte podľa toh­to: Každý duch, ktorý vy­znáva, že Ježiš Kris­tus prišiel v tele, je z Boha. 3 Nijaký duch, ktorý ne­vyz­náva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch an­ti­kris­ta, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete. 4 Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, pre­to hovoria, ako hovorí svet a svet ich počúva. 6 My sme z Boha. Kto po­zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, ne­počúva nás. Podľa toho po­znávame Ducha prav­dy a ducha bludu. Boh je láska7 Milovaní, miluj­me sa na­vzájom, lebo lás­ka je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a po­zná Boha. 8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­ná Boha, pre­tože Boh je lás­ka. 9 Božia lás­ka k nám sa prejavila v tom, že Boh po­slal na svet svoj­ho jed­norodeného Syna, aby sme skr­ze neho mali život. 10 Lás­ka je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh tak za­miloval, aj my sa máme na­vzájom milovať. 12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; ak sa na­vzájom milujeme, Boh os­táva v nás a jeho lás­ka v nás do­siah­la do­konalosť. 13 Podľa toho po­znávame, že os­távame v ňom a on v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Kto vy­znáva, že Ježiš je Boží Syn, v tom os­táva Boh a on os­táva v Bohu. 16 A my sme po­znali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. 17 Lás­ka medzi nami do­siah­la do­konalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tom­to svete. 18 V láske niet strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa tres­tu, a kto sa bojí, nie je do­konalý v láske. 19 My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý. 20 Ak nie­kto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svoj­ho brata, je klamár. Veď kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého vidí, nie je schop­ný milovať Boha, ktorého ne­vidí. 21 A toto pri­kázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svoj­ho brata.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček