Ekumenický1. Jánov5

1. Jánov

Viera víťazí nad svetom1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kris­tus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje ot­ca, miluje aj jeho dieťa. 2 Podľa toho po­znávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a pl­níme jeho pri­kázania. 3 Lebo lás­ka k Bohu je v tom, že za­chovávame jeho pri­kázania; a jeho pri­kázania nie sú ťažké. 4 Veď všet­ko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazs­tvom, ktoré pre­moh­lo svet, je naša viera. 5 Kto iný pre­máha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? Svedectvo o Synovi6 On je ten, ktorý prišiel skr­ze vodu a krv, Ježiš Kris­tus; nielen skr­ze vodu, ale skr­ze vodu a krv. A Duch to do­svedčuje, lebo Duch je prav­da. 7 Traja sú, ktorí svedčia: 8 Duch, voda a krv; a tí traja sú jed­no. 9 Ak prijímame svedec­tvo ľudí, Božie svedec­tvo je väčšie. Božie svedec­tvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10 Kto verí v Božieho Syna, má svedec­tvo v sebe. Kto ne­verí Bohu, urobil ho klamárom, lebo ne­uveril svedec­tvu, ktoré Boh vy­dal o svojom Synovi. 11 A to je svedec­tvo, že nám Boh dal večný život a ten­to život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život; kto ne­má Božieho Syna, ne­má život. Vedomie o večnom živote13 Toto som na­písal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. 14 A máme k nemu pev­nú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. 15 A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. 16 Keď nie­kto vidí svoj­ho brata páchať hriech, ktorý ne­vedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život: totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý ne­vedie k smrti. Jes­tvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. 17 Každá ne­právosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý ne­vedie k smrti. 18 Vieme, že ni­kto, kto sa narodil z Boha, neh­reší, ale z Boha zrodený ho chráni a Zlý sa ho ani nedot­kne. 19 Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci Zlého. 20 Vieme však, že prišiel Boží Syn a dal nám schop­nosť po­znať toho Pravého; a my sme v tom Pravom, totiž v jeho Synovi Ježišovi Kris­tovi. On je pravý Boh a večný život. 21 Deti, chráňte sa modiel!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček