Bible21Nehemiáš1

Nehemiáš

Modlitba královského číšníka1 Slova Ne­he­miáše, syna Chakaliášova. V měsíci kis­lev dvacátého roku jsem byl v králov­ském paláci v Súsách. 2 Teh­dy přišel Chanani, je­den z mých bratří, s další­mi muži z Jud­s­ka, a tak jsem se ze­ptal na po­zůsta­tek Ži­dů, kteří unik­li vy­stěhování, a na Je­ruzalém. 3 Od­po­vědě­li mi: „Po­zůstalí, kteří unik­li vy­stěhování, jsou v tom kra­ji ve ve­liké bídě a po­tupě. Hrad­by Je­ruzalé­ma jsou po­boře­ny a brá­ny spáleny.“ 4 Jakmi­le jsem ta slova us­lyšel, use­dl jsem a ce­lé dny pla­kal a naříkal. Postil jsem se a mod­lil se k Bohu ne­bes 5 tě­mi­to slovy: „Ach, Bože ne­bes, Bože ve­liký a hroz­ný, jenž za­chováváš smlou­vu a mi­lo­sr­den­ství těm, kdo tě mi­lu­jí a do­držují tvá přikázání, 6 na­kloň mi pro­sím své ucho! Upři své oči k mod­lit­bě svého služebníka, kte­rou se před te­bou mod­lím dnem i no­cí za tvé služebníky, syny Iz­rae­le! Vy­znávám hří­chy synů Iz­rae­le, ji­miž jsme pro­ti to­bě zhřeši­li; i já a můj ot­cov­ský dům jsme zhřeši­li! 7 Za­chova­li jsme se k to­bě hroz­ně – ne­do­drže­li jsme přikázání, pravi­dla a záko­ny, jež jsi vy­dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi. 8 Vzpo­meň si pro­sím na slovo, jež jsi dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi: ‚Bu­dete-li mi ne­věrní, roz­ptýlím vás mezi náro­dy. 9 Pokud se ale ke mně navrátí­te a bu­dete za­chovávat a plnit má přikázání, pak i kdybys­te byli za­hnáni na sám ko­nec svě­ta, i od­tam­tud vás shro­máždím a přive­du na místo, jež jsem si vy­vo­lil za příby­tek pro své jméno.‘ 10 Vž­dyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vy­kou­pil svou ve­likou mo­cí a silnou paží! 11 Ach, Pane, na­kloň pro­sím své ucho k mod­lit­bě svého služebníka i k mod­lit­bě svých služebníků, kteří s po­těšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a do­jde sli­tování u toho člověka.“ Byl jsem to­tiž králov­ským číšníkem.

Bible21Nehemiáš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček