Bible21Nehemiáš11

Nehemiáš

Osidlování Jeruzaléma1 Vůd­cové lidu se usa­di­li v Je­ruzalémě. Ostatní lid losoval: každého desátého vy­bra­li, aby byd­lel ve svatém městě Je­ruzalémě, a zbylých devět zůstalo v ostatních měs­tech. 2 Li­dé žeh­na­li všem, kdo se sami nabíd­li, že bu­dou byd­let v Je­ruzalémě. 3 Toto jsou přední obyva­te­lé pro­vin­cie, kteří se usa­di­li v Je­ruzalémě. V jud­ských měs­tech pře­býval každý na svém majetku, ve vlastních měs­tečkách, Iz­rael, kněží, levi­té, chrá­moví sluhové i synové služebníků Šalo­mou­nových. 4 Něk­teří ze synů Judy a Ben­jamí­na se ale usa­di­li v Jeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš, syn Uziáše, syna Za­cha­ri­áše, syna Ama­ri­áše, syna Šefa­tiáše, syna Mahla­le­lova ze synů Pe­re­cových, 5 a Maa­sejáš, syn Ba­ru­ka, syna Kol-cho­ze­ho, syna Chaza­jáše, syna Adajáše, syna Joja­ri­ba, syna Za­cha­ri­áše, syna Šílon­ského. 6 Ze synů Pe­re­cových byd­le­lo v Je­ruzalémě celkem 468 udatných mužů. 7 Ze synů Benjamínových: Salu, syn Mešula­ma, syna Jo­edova, syna Pedajášova, syna Ko­lajášova, syna Maa­sejášova, syna Itie­lova, syna Ješajášova. 8 Po něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů. 9 Je­jich ve­li­te­lem byl Jo­el, syn Zikri­ho. Druhým ve­li­te­lem měs­ta byl Juda, syn Senuy. 10 Z kněží: Jedajáš, syn Joja­ri­bův, Ja­kin, 11 Sa­rajáš, syn Chilkiáše, syna Mešula­mova, syna Sádo­kova, syna Me­rajo­tova, syna Achi­tu­bova, správ­ce Božího chrá­mu. 12 Dále 822 je­jich bratří, ko­najících službu v chrá­mu. Dále Adajáš, syn Je­ro­chamův, syna Pe­la­liášova, syna Am­ci­ho, syna Za­cha­ri­ášova, syna Paš­chu­rova, syna Malkiášova, 13 a 242 jeho bratří, vůd­ců ot­cov­ských rodů. Dále Amašsaj, syn Aza­re­la, syna Achza­jova, syna Meši­le­mo­tova, syna Ime­rova. 14 S ním bylo 128 jeho bra­trů, udatných hr­dinů. Je­jich ve­li­te­lem byl Za­b­diel, syn Gedo­li­mův. 15 Z levitů: Šemajáš, syn Chašu­ba, syna Azri­ka­mova, syna Chaša­biášova, syna Buni­ho. 16 Dva z předních levi­tů Šabet­aj a Jo­zabad, zod­po­vědní za vnější záleži­tosti Božího chrá­mu. 17 Vedou­cí levi­ta Ma­taniáš, syn Míky, syna Za­b­di­ho, syna Asafova, který za­hajoval chvály mod­lit­bou. Dále Bakbukiáš, druhý po něm, a Ab­da, syn Ša­muy, syna Galalova, syna Je­dutu­nova. 18 Celkem bylo ve svatém městě 284 levi­tů. 19 Strážní: Akub, Tal­mon a 172 je­jich bra­trů, strážců bran. 20 Ostatní Iz­rael­ci, kněží a levi­té byd­le­li každý na svém vlastnictví ve všech jud­ských měs­tech. 21 Chrá­moví sluhové pod ve­dením Ci­chy a Gišpy byd­le­li na Ofe­lu. 22 Levi­té v Je­ruzalémě byli pod ve­dením Uzi­ho, syna Bani­ho, syna Chaša­biášova, syna Ma­taniášova, syna Mí­kova ze synů Asafových, což byli zpěváci zod­po­vědní za službu Božího chrá­mu. 23 Pla­til pro ně králov­ský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. 24 Peta­chiáš, syn Mešezabe­lův ze synů Ze­ra­cha, syna Ju­dova, byl k ruce krá­li ve všech záleži­tos­tech li­du. 25 Pokud jde o ven­kov­ské use­dlosti, synové Ju­dovi byd­le­li v Ki­rjat-arbě a jejích ves­nicích, v Di­bo­nu a jeho ves­nicích, v Je­kab­ce­e­lu a jeho use­dlos­tech, 26 v Ješuovi, Mo­ladě, Bet-pe­letu, 27 Chacar-šualu, v Beer-še­bě a jejích ves­nicích, 28 v Cikla­gu, v Me­koně a jejích ves­nicích, 29 v En-ri­mo­nu, Co­re­ji, Jar­mu­tu, 30 Za­no­a­chu, v Adula­mu a jeho use­dlos­tech, v Lachiši a jeho polnos­tech, v Aze­ce a jejích ves­nicích. Síd­li­li od Beer-še­by až k údo­lí Hi­nom. 31 Synové Ben­jamínovi byli v Ge­bě, Mi­chma­su, Aji, v Bet-elu a jeho ves­nicích, 32 v Ana­to­tu, No­bu, Anan­ji, 33 v Chaco­ru, Rámě, Gi­ta­ji­mu, 34 v Cha­di­du, Ce­bo­i­mu, Ne­bala­tu, 35 v Lo­du, Onu a v údo­lí ře­me­s­lníků. 36 K Ben­jamínovi byly přičleně­ny také něk­teré levi­tské od­díly z Ju­dy.

Bible21Nehemiáš11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček