Bible21Nehemiáš10

Nehemiáš

Smlouva poslušnosti1 „Kvů­li tomu vše­mu teď sepisuje­me závaz­nou smlou­vu stvrzenou pečetě­mi našich hodnostářů, levi­tů a kněží.“ 2 Svou pečeť připojili: Guvernér Ne­he­miáš, syn Chakaliášův. Cidkiáš, 3 Se­rajáš, Aza­ri­áš, Je­re­miáš, 4 Paš­chur, Ama­ri­áš, Malkiáš, 5 Cha­tuš, Še­baniáš, Maluk, 6 Cha­rim, Me­re­mot, Oba­diáš, 7 Daniel, Gi­neton, Ba­ruch, 8 Mešulam, Abiáš, Mi­ja­min, 9 Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží. 10 Levité: Ješua, syn Azaniášův, Bi­nui ze synů Chena­da­dových, Kad­miel 11 a je­jich bratři: Šebaniáš, Ho­diáš, Ke­lí­ta, Pe­lajáš, Chanan, 12 Míka, Re­chob, Chaša­biáš, 13 Za­kur, Še­re­biáš, Še­baniáš, 14 Ho­diáš, Bani a Beni­nu. 15 Vůd­cové lidu: Paroš, Pa­chat-moáb, Elam, Za­tu, Bani, 16 Buni, Azgad, Be­baj, 17 Ado­niáš, Bigvaj, Adin, 18 Ater, Chizkiáš, Azur, 19 Ho­diáš, Chašum, Be­caj, 20 Cha­rif, Ana­tot, Ne­baj, 21 Magpi­aš, Mešulam, Che­zir, 22 Mešezabel, Sádok, Ja­dua, 23 Pe­la­tiáš, Chanan, Anajáš, 24 Hošea, Chananiáš, Chašub, 25 Halo­cheš, Pil­cha, Šo­bek, 26 Re­chum, Chašab­na, Maa­sejáš, 27 Achiáš, Chanan, Anan, 28 Maluk, Cha­rim a Baa­na. 29 Také ostatní z li­du, kněží, levi­té, strážní, zpěváci, chrá­moví sluhové a každý, kdo se od­dě­lil od okolních národů pro Boží zákon, je­jich že­ny, synové a dce­ry, každý, kdo byl schopen ro­zumět, 30 ti všich­ni se připo­jova­li ke svým uro­zeným bratřím a skláda­li přísežný slib, že bu­dou žít pod­le Božího záko­na, vy­daného skrze Božího služebníka Mo­jžíše. Sli­bova­li, že bu­dou do­držovat a plnit všech­na přikázání Hos­po­di­na, naše­ho Pá­na, i jeho záko­ny a pravi­dla: 31 „Ne­bu­de­me vdávat své dce­ry do cizích národů a s je­jich dce­ra­mi ne­bu­de­me ženit své sy­ny. 32 Když k nám z okolních národů přive­zou zboží nebo obi­lí, aby je pro­dáva­li v den odpočinku, ne­bu­de­me je ku­po­vat v so­bo­tu ani ve svá­tek. Sedmého roku us­tane­me a zruší­me každý dluh. 33 Za­vazuje­me se ode­vzdávat třeti­nu še­ke­lu ročně na dílo Božího do­mu: 34 na chle­by pře­dložení, na pravi­delné obě­ti moučné i zápalné o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech, na svaté da­ry, na smírčí obě­ti za hřích Iz­rae­le a na veškeré dílo při do­mě naše­ho Bo­ha. 35 Dávky dře­va pro chrám naše­ho Boha si roz­děluje­me lo­sem. Kněží, levi­té i lid je bu­dou přinášet každo­ročně pod­le svých ot­cov­ských rodů v určený čas, aby na ol­táři Hos­po­di­na, naše­ho Bo­ha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně. 36 Za­vazuje­me se každo­ročně přinášet do Hos­po­di­nova domu své prvo­ti­ny z pů­dy a z veškerého ovo­ce všech stro­mů. 37 Jak je psáno v Zákoně, bu­de­me přinášet prvo­ro­zené ze svých synů i ze svého do­bytka, ze svého sko­tu i bravu do domu naše­ho Boha ke kněžím sloužícím v jeho do­mě. 38 Prvo­ti­ny ze svého těs­ta a ze svých obětních příspěvků, z ovo­ce všech stro­mů, z ví­na i ole­je bu­de­me přinášet kněžím do ko­mor v do­mě naše­ho Boha. Levitům bu­de­me přinášet desá­tek ze svých po­zemků a oni bu­dou vy­bírat desátky ve všech měs­tech, kde pracuje­me. 39 Při vy­bírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levi­té pak při­ne­sou desá­tek z desátků do domu naše­ho Bo­ha, do ko­mor ve skla­du. 40 Synové Iz­rae­le včetně synů Levi­ho bu­dou přinášet tyto obětní příspěvky z obi­lí, ví­na a ole­je do ko­mor, kde je uloženo náčiní sva­tyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha ne­bu­de­me zanedbávat.“

Bible21Nehemiáš10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček