Bible21Ezdráš10

Ezdráš

Náprava1 Když Ez­dráš ležel před Božím chrá­mem, mod­lil se a s pláčem vy­znával hří­chy, sešlo se k ně­mu ve­liké množství Iz­rael­ců, mužů, žen i dětí a všich­ni usedavě pla­ka­li. 2 Tu k Ez­drášovi pro­mlu­vil Še­chaniáš, syn Je­chie­lův ze synů Ela­mových: „Zra­di­li jsme svého Bo­ha, když jsme se ženi­li s cizin­ka­mi z okolních národů. Přesto však má Iz­rael ještě na­dě­ji. 3 Za­váže­me se teď před naším Bo­hem, že všech­ny ty že­ny i s je­jich dět­mi pro­pustí­me. Za­chová­me se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním naše­ho Bo­ha. Ať se stane pod­le Záko­na. 4 Vstaň a splň svůj úkol, jsme s te­bou. Buď silný a jednej!“ 5 Ez­dráš tedy vstal a přísahou za­vázal přední kněze, levi­ty i vše­chen Iz­rael, že se tak za­chovají. Teprve když to odpřisáh­li, 6 Ez­dráš ode­šel od Božího chrá­mu do ko­mo­ry Jo­chana­na, syna Eli­aši­bova. Jak tam ode­šel, nic ne­je­dl ani ne­pil, ne­boť truch­lil nad ne­věrností navrá­til­ců. 7 Me­zi­tím roz­hlási­li po Jud­s­ku a v Je­ruzalémě, ať se všich­ni navrá­til­ci shro­máždí v Je­ruzalémě. 8 Kdo ne­při­jde do tří dnů, tomu pod­le roz­hodnutí před­sta­vených a stařešinů pro­padne vše­chen majetek a bude vy­loučen se shro­máždění navrá­til­ců. 9 Během tří dnů se všich­ni muži z Judy a Ben­jamí­na seš­li do Je­ruzalé­ma. Dvacátého dne devátého měsíce všich­ni sedě­li na pro­stran­ství před Božím chrá­mem a chvě­li se – kvů­li té věci i kvů­li deš­ti. 10 Tu po­vstal kněz Ez­dráš a pro­mlu­vil k nim: „Sňatkem s cizin­ka­mi jste se zpro­ne­věři­li a roz­množi­li jste vinu Iz­rae­le. 11 Pro­to teď Hos­po­di­nu, Bohu svých ot­ců, přiznej­te prav­du. Splň­te jeho vů­li a od­děl­te se od okolních národů i od těch cizinek.“ 12 Ce­lé shro­máždění od­po­vědělo hla­si­tým vo­láním: „Ano! Mu­sí­me udělat, co říkáš. 13 Je nás tu ale mno­ho a je ob­dobí dešťů. Nemůže­me stát venku. Ne­dá se to zvládnout za den nebo dva. Té věci se do­pusti­lo pří­liš mno­ho z nás. 14 Ať tedy ce­lé shro­máždění za­stoupí naši vůd­cové. Kdoko­li se v našich měs­tech oženil s cizin­ka­mi, ať se sem v určený čas do­staví se stařeši­ny a správ­ci přís­lušného měs­ta, aby se od nás od­vrá­til hněv naše­ho Bo­ha, který kvů­li této věci vzplál.“ 15 Pro­ti byl pou­ze Jo­na­tan, syn Asae­lův, a Jachziáš, syn Tikvy, za podpo­ry levi­tů Mešula­ma a Šaba­taje. 16 Ostatní navrá­til­ci však byli pro. Kněz Ez­dráš vy­bral za každý rod před­stavi­te­le ot­cov­ských do­mů, každého jmenovi­tě, a prvního dne desátého měsíce za­se­dli, aby tu věc vy­šetři­li. 17 Sňatky všech mužů s cizin­ka­mi řeši­li až do prvního dne prvního měsíce. 18 Bylo zjištěno, že s cizin­ka­mi se oženi­li tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jo­ca­da­kova, a jeho bratrů: Maasejáš, Elie­zer, Ja­rib, Geda­liáš. 19 (Ti všich­ni slí­bi­li, že své že­ny pro­pustí a na odškodnění své viny obě­tují be­ra­na.) 20 Ze synů Ime­rových: Chanani, Zeb­a­diáš. 21 Ze synů Cha­ri­mových: Maa­sejáš, Eliáš, Še­majáš, Je­chiel, Uziáš. 22 Ze synů Paš­chu­rových: Eljo­enaj, Maa­sejáš, Iz­mael, Net­a­nel, Jo­zabad, Ela­sa. 23 Levité: Jozabad, Ši­mei, Ke­lajáš (či­li Ke­lí­ta), Peta­chiáš, Juda, Elie­zer. 24 Zpěváci: Eliašib. Chrámová stráž: Šalum, Te­lem, Uri. 25 Ostatní Izrael: Ze synů Pa­rošových: Ra­miáš, Jiziáš, Malkiáš, Mi­ja­min, Ele­azar, Malkiáš, Benajáš. 26 Ze synů Ela­mových: Ma­taniáš, Za­cha­ri­áš, Je­chiel, Ab­di, Je­re­mot, Eliáš. 27 Ze synů Za­tuových: Eljo­enaj, Eli­ašib, Ma­taniáš, Je­re­mot, Za­bad, Aziza. 28 Ze synů Be­bajových: Jo­chanan, Chananiáš, Za­baj, At­laj. 29 Ze synů Bani­ho: Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Še­al, Je­ra­mot. 30 Ze synů Pa­chat-moá­bových: Ad­na, Ke­lal, Benajáš, Maa­sejáš, Ma­taniáš, Be­cale­el, Bi­nui, Menaše. 31 Ze synů Cha­ri­mových: Elie­zer, Jišiáš, Malkiáš, Še­majáš, Ši­me­on, 32 Ben­jamín, Maluch, Še­ma­ri­áš. 33 Ze synů Chašumových: Ma­tenaj, Ma­ta­ta, Za­bad, Elife­let, Je­re­maj, Menaše, Ši­mei. 34 Ze synů Bani­ho: Maa­daj, Abram, Uel, 35 Benajáš, Be­diáš, Ke­luhu, 36 Vaniáš, Me­re­mot, Eli­ašib, 37 Ma­taniáš, Ma­tenaj, Jaa­saj. 38 Ze synů Bi­nui­ho: Ši­mei, 39 Še­le­miáš, Nátan, Adajáš, 40 Mach­na­dbaj, Šašaj, Ša­raj, 41 Aza­rel, Še­le­miáš, Še­ma­ri­áš, 42 Šalum, Ama­ri­áš, Josef. 43 Ze synů Ne­bových: Jehiel, Ma­ti­tiáš, Za­bad, Zeb­i­na, Ja­daj, Jo­el, Benajáš. 44 Ti všich­ni se oženi­li s cizin­ka­mi a něk­teří s nimi mě­li i dě­ti.

Bible21Ezdráš10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček