Bible21Nehemiáš3

Nehemiáš

Obnova hradeb1 Ve­lekněz Eli­ašib se svý­mi bra­t­ry kněží­mi se dal do práce a po­stavi­li Ovčí bránu. Upevni­li trámy a osa­di­li vra­ta. Pokračova­li dál k věži Mea, a když ji za­svě­ti­li, po­stu­po­va­li až k věži Chananel. 2 Ve­dle nich stavě­li muži z Je­ri­cha a ve­dle nich Za­kur, syn Imri­ho. 3 Rybnou bránu stavě­li synové Senaovi. Upevni­li trámy a osa­di­li vra­ta, zámky a závo­ry. 4 Ve­dle nich opravoval Me­re­mot, syn Uri­áše, syna Ko­cova. Ve­dle nich opravoval Mešulam, syn Be­re­chiáše, syna Mešezabe­lova. Ve­dle nich opravoval Sádok, syn Baanův. 5 Ve­dle nich opravova­li muži z Te­ko­je, uro­zení mezi nimi ale ne­sklo­ni­li ší­ji k práci pro svého Pá­na. 6 Ješan­skou bránu opravova­li Jo­ja­da, syn Pa­se­achův, a Mešulam, syn Beso­diášův. Upevni­li trámy a osa­di­li vra­ta, zámky a závo­ry. 7 Ve­dle nich opravoval Me­la­tiáš Gi­be­on­ský a Ja­don Me­ro­no­tský, muži z Gi­be­o­nu a z Micpy, kde bylo sídlo za­eufratského místo­drži­te­le. 8 Ve­dle něj opravoval zlatník Uziel, syn Char­hajášův, a ve­dle něj mastičkář Chananiáš. Opevňova­li Je­ruzalém až k Ši­roké hrad­bě. 9 Ve­dle nich opravoval Refajáš, syn Churův, správ­ce po­lovi­ny je­ruzalém­ského okresu. 10 Ve­dle nich opravoval Jedajáš, syn Cha­ru­mafův, na­pro­ti své­mu do­mu. Ve­dle něj opravoval Cha­tuš, syn Chašabnejášův. 11 Další část včetně Pe­cné věže opravoval Malkiáš, syn Cha­ri­mův, a Chašub, syn Pa­chat-moábův. 12 Ve­dle nich opravoval se svý­mi dce­ra­mi Šalum, syn Lo­chešův, správ­ce po­lovi­ny je­ruzalém­ského okresu. 13 Údolní bránu opravoval Chanun a obyva­te­lé Za­no­a­chu. Když ji vy­stavě­li, osa­di­li vra­ta, zámky a závo­ry; opravi­li také na tisíc lok­tů hrad­by až k Hnojné bráně. 14 Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Re­chabův, správ­ce okresu Bet-ke­rem. Když ji vy­stavěl, osa­dil vra­ta, zámky a závo­ry. 15 Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-cho­ze­ho, správ­ce okresu Micpa. Když ji po­stavil a za­střešil, osa­dil vra­ta, zámky a závo­ry. Opravil také hrad­bu u rybníka Še­lach po­blíž Králov­ské za­hra­dy až ke schodům do­lů z Měs­ta Davi­dova. 16 Za ním opravoval Ne­he­miáš, syn Az­bukův, správ­ce po­lovi­ny okresu Bet-cur; skončil na­pro­ti Davi­dovu hř­bi­tovu až u vodní nádrže a Domu hr­dinů. 17 Za ním opravova­li levi­té: Re­chum, syn Bani­ho; ve­dle něj opravoval za svůj okres Chaša­biáš, správ­ce po­lovi­ny okresu Keí­la; 18 za nimi opravova­li je­jich bratři ve­dení Bi­nuim, synem Chena­da­dovým, správ­cem po­lovi­ny okresu Keí­la. 19 Ve­dle něj Ezer, syn Ješuúv, správ­ce Micpy, opravoval další část od stupňů ke zbrojnici až do rohu hrad­by. 20 Za ním Ba­ruch, syn Za­bajův, hor­livě opravoval další část od rohu hrad­by ke vcho­du do domu nej­vyššího kněze Eli­aši­ba. 21 Za ním Me­re­mot, syn Uri­áše, syna Ko­cova, opravoval další část od vcho­du do Eli­aši­bova domu až po místo, kde dům končil. 22 Za ním opravova­li kněží z blízkého oko­lí. 23 Za nimi opravova­li na­pro­ti svým do­mům Ben­jamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého domu Aza­ri­áš, syn Maa­sejáše, syna Ananiášova. 24 Za ním opravoval další část Bi­nui, syn Chena­da­dův, od Aza­ri­ášova domu až k baště v rohu hrad­by. 25 Palal, syn Uza­jův, opravoval na­pro­ti ro­hové baště a horní věži vy­su­nuté před králov­ským palácem u strážního nádvoří. Za ním opravoval Pedajáš, syn Pa­rošův. 26 Chrá­moví sluhové byd­lící na Ofe­lu opravova­li na východě na­pro­ti Vodní bráně a před­su­nuté věži. 27 Další část za ním opravova­li Te­ko­jští na­pro­ti velké před­su­nuté věži až ke zdi Ofe­lu. 28 Od Koňské brá­ny vzhů­ru opravova­li zeď kněží, každý na­pro­ti své­mu do­mu. 29 Za nimi opravoval na­pro­ti své­mu domu Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval Še­majáš, syn Še­kaniášův, strážce východní brá­ny. 30 Další část za ním opravoval Chananiáš, syn Še­le­miášův, a Chanun, šestý syn Calafův. Za ním opravoval Mešulam, syn Be­re­chiášův. 31 Za ním opravoval na­pro­ti své ko­moře zlatník Malkiáš až k bu­dově chrá­mových sluhů a kup­ců na­pro­ti Strážné bráně a až k ro­hové te­ra­se. 32 Od ro­hové te­ra­sy k Ovčí bráně opravova­li zlatníci a kup­ci. Nepřátelské úklady33 Jakmi­le se Sanbalat do­sle­chl, že staví­me hrad­by, rozhněval se, pří­mo zuřil, a za­čal Ži­dy urážet. 34 „Co to ti bídní Ži­dé provádějí?“ vy­kři­koval před svý­mi soukmenov­ci a před sa­mařským voj­s­kem. „Ch­tějí opevňovat? ! Chtějí obětovat? Chtějí to dnes do­dělat? Chtějí kří­sit z pra­chu ty ohoře­lé sutiny?“ 35 To­biáš Amon­ský, který mu stál po boku, ře­kl: „Jen ať klidně stavějí. Ta je­jich ka­menná zeď spadne, jen co po ní liška přeběhne!“ 36 Slyš, Bože náš, jak ná­mi po­hrdají, a ob­rať tu po­hanu na je­jich hlavu! Ať se sami stanou kořis­tí v zemi vy­hnan­ství. 37 Ne­přikrývej je­jich hanebnosti, je­jich hří­chy ať nejsou před te­bou smazá­ny, ne­boť bro­ji­li pro­ti stavi­te­lům. 38 A tak jsme stavě­li hrad­by. Už byly z po­lovi­ny za­ce­le­ny a lid pracoval ce­lým srd­cem.

Bible21Nehemiáš3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček