Bible21Nehemiáš1,7

Nehemiáš 1:7

Za­chova­li jsme se k to­bě hroz­ně – ne­do­drže­li jsme přikázání, pravi­dla a záko­ny, jež jsi vy­dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi.


Verš v kontexte

6 na­kloň mi pro­sím své ucho! Upři své oči k mod­lit­bě svého služebníka, kte­rou se před te­bou mod­lím dnem i no­cí za tvé služebníky, syny Iz­rae­le! Vy­znávám hří­chy synů Iz­rae­le, ji­miž jsme pro­ti to­bě zhřeši­li; i já a můj ot­cov­ský dům jsme zhřeši­li! 7 Za­chova­li jsme se k to­bě hroz­ně – ne­do­drže­li jsme přikázání, pravi­dla a záko­ny, jež jsi vy­dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi. 8 Vzpo­meň si pro­sím na slovo, jež jsi dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi: ‚Bu­dete-li mi ne­věrní, roz­ptýlím vás mezi náro­dy.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Hrubo sme hrešili proti tebe a ne­os­tríhali sme pri­kázaní a ustanovení ani súdov, ktoré si pri­kázal Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi.

Evanjelický

7 Veľmi ťažko sme sa proti Tebe pre­vinili a nezachovávali sme príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vy­dal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi.

Ekumenický

7 Hrubo sme sa proti tebe pre­vinili a nezachovávali sme pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré si pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi.

Bible21

7 Za­chova­li jsme se k to­bě hroz­ně – ne­do­drže­li jsme přikázání, pravi­dla a záko­ny, jež jsi vy­dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček