Bible21Nehemiáš12

Nehemiáš

Kněží a levité1 Toto jsou kněží a levi­té, kteří se navrá­ti­li se Ze­ru­bábe­lem, synem Še­al­tie­lovým a s Jošuou: Serajáš, Je­re­miáš, Ez­dráš, 2 Ama­ri­áš, Maluk, Cha­tuš, 3 Še­kaniáš, Re­chum, Me­re­mot, 4 Ido, Gi­neton, Abiáš, 5 Mi­ja­min, Maha­diáš, Bilga, 6 Še­majáš a Joja­rib, Jedajáš, 7 Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš – to jsou přední kněží a je­jich bratři za dnů Jošuových. 8 Dále levi­té: Ješua, Bi­nui, Kad­miel, Še­re­biáš, Juda, Ma­taniáš. Ten se svý­mi bra­t­ry od­po­vídal za písně díku­vzdání. 9 Je­jich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stá­li na­pro­ti nim. 10 Jošua zplo­dil Joakima, Joakim zplo­dil Eliašiba, Eliašib zplo­dil Jo­ja­du, 11 Jo­ja­da zplo­dil Jonatana, Jonatan zplo­dil Ja­duu. 12 Toto byli vůd­cové kněžských ot­cov­ských rodů za dnů Joakimových: v Se­rajášově rodu Merajáš, v Je­re­miášově rodu Chananiáš, 13 v Ez­drášově rodu Mešulam, v Ama­ri­ášově rodu Jo­chanan, 14 v Me­luki­ho rodu Jonatan, v Še­kaniášově rodu Josef, 15 v Cha­ri­mově rodu Adna, v Me­re­mo­tově rodu Chel­kaj, 16 v Idově rodu Zachariáš, v Gi­neto­nově rodu Mešulam, 17 v Abiášově rodu Zikri, v Min­ja­mi­nově rodu, v Mo­a­diášově rodu Pil­taj, 18 v Bilgo­vě rodu Šamua, v Še­majášově rodu Jo­na­tan, 19 v Joja­ri­bově rodu Matenaj, v Jedahiášově rodu Uzi, 20 v Salajově rodu Kalaj, v Amo­kově rodu Eber, 21 v Chilkiášově rodu Chašabiáš, v Jedahiášově rodu Net­a­nel. 22 Levi­té za dnů Eli­aši­ba, Jo­ja­dy, Jo­chana­na a Ja­duy v če­le ot­cov­ských rodů ja­kož i kněží byli za­psáni během kralování Da­re­ia Per­ského. 23 Vůd­cové levi­tských ot­cov­ských rodů jsou za­psáni v Knize letopisů až do doby Jo­chana­na, syna Eli­aši­bova. 24 Přední levi­té: Chaša­biáš, Še­re­biáš, Ješua, syn Kad­mie­lův, a je­jich bratři, kteří pod­le příka­zu Davi­da, muže Božího, mě­li chvá­lit a vzdávat díky na­pro­ti nim střídavě sbor po sbo­ru. 25 Ma­taniáš i Bakbukiáš, Oba­diáš, Mešulam, Tal­mon i Akub drže­li stráž při branách a hlídky při skla­dech v branách. 26 Ti půso­bi­li za dnů Jo­a­ki­ma, syna Jošuova, syna Jo­ca­da­kova, a za dnů místo­drži­te­le Ne­he­miáše a učeného kněze Ez­dráše. Zasvěcení hradeb27 Když se po­svěcovaly hrad­by Je­ruzalé­ma, byli vy­hledáni levi­té ze všech míst, kde byd­le­li, a byli přive­deni do Je­ruzalé­ma, aby ra­dostně oslavova­li za­svěcení hra­deb zpěvy díků a hraním na či­ne­ly, lyry a ci­te­ry. 28 Zpěváci byli shro­mážděni ze ši­rokého oko­lí Je­ruzalé­ma – z netofských use­dlostí, 29 z Bet-gilgalu a z oko­lí Geby a Az­mavetu. Zpěváci si to­tiž vy­stavě­li use­dlosti v oko­lí Je­ruzalé­ma. 30 Kněží a levi­té se očisti­li a očisti­li také lid, brá­ny a hrad­by. 31 Jud­ské hodnostáře jsem vy­ve­dl na hrad­by a po­stavil dva ve­liké dě­kovné průvo­dy. Průvod na jih mířil po hrad­bách ke Hnojné bráně. 32 Šel s nimi Hošajáš a po­lovi­na jud­ských hodnostářů, 33 Aza­ri­áš, Ez­dráš a Mešulam, 34 Juda, Ben­jamín, Še­majáš a Je­re­miáš. 35 Z kněžských synů s trub­ka­mi tu byl Za­cha­ri­áš, syn Jo­na­ta­na, syna Še­majášova, syna Ma­taniášova, syna Mi­kajášova, syna Za­ku­rova, syna Asafova; 36 a rovněž jeho bratři Še­majáš, Aza­rel, Mi­lalaj, Gi­lalaj, Mahaj, Net­a­nel, Juda a Chanani s hu­dební­mi nástro­ji Davi­da, muže Božího. V če­le průvo­du šel učenec Ez­dráš. 37 Pro­š­li Studniční bránou na­pro­ti nim, stou­pa­li po scho­dech Měs­ta Davi­dova vzhů­ru ke hrad­bám, podél Davi­dova paláce a na východ k Vodní bráně. 38 Druhý dě­kovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i já s po­lovi­nou li­du: po hrad­bě směrem k Pe­cné věži a až k Ši­roké hrad­bě, 39 podél Efrai­movy brá­ny přes Ješan­skou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel, věž Mea až k Ovčí bráně. Za­stavi­li jsme u Strážní brá­ny. 40 Oba dě­kovné průvo­dy stanuly na nádvoří Božího chrá­mu, také já a se mnou po­lovi­na hodnostářů 41 a rovněž kněží: Eli­a­kim, Maa­sejáš, Min­ja­min, Míka, Eljo­enaj, Za­cha­ri­áš a Chananiáš s trub­ka­mi, 42 dále Maa­sejáš, Še­majáš, Ele­azar, Uzi, Jo­chanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci po­zve­dli hlas, ve­deni Jiz­rachiášem. 43 Toho dne se obětovaly ve­liké obě­ti a všich­ni se ra­dova­li, ne­boť je Bůh roz­ve­se­lil ve­likou ra­dostí. Ra­dovaly se i že­ny a dě­ti a je­ruzalém­ské ve­se­lí se roz­léhalo ši­roko dale­ko. Chrámové odvody44 Toho dne byli us­tano­veni muži zod­po­vědní za ko­mo­ry, pokladnice, obě­ti­ny, prvo­ti­ny a desátky, aby shro­mažďova­li zákonné příděly obe­cních polností pro kněze a levi­ty. Vše­chen Juda se ra­doval z to­ho, že kněží a levi­té byli po­sta­veni do služ­by. 45 Ti ko­na­li službu své­mu Bohu a dba­li na očišťování pod­le příkazů Davi­da a jeho syna Šalo­mou­na stejně jako zpěváci a strážní. 46 (Již dávno, za dnů Davi­dových a Asafových, to­tiž byli us­tano­veni vedou­cí zpěváků, chval a díkůvzdání Bo­hu.) 47 Vše­chen Iz­rael tedy za dnů Ze­ru­bábe­la a Ne­he­miáše ode­vzdával příspěvky na zpěváky a strážné, jak bylo stano­veno den po dni. Také levi­tům za­svěcova­li od­vo­dy a levi­té za­svěcova­li od­vo­dy synům Áro­novým.

Bible21Nehemiáš12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček