Bible21Nehemiáš7

Nehemiáš

1 Když byly hrad­by do­stavě­ny a osa­dil jsem vra­ta, byli us­tano­veni strážní, zpěváci a levi­té. 2 Ve­lení nad Je­ruzalé­mem jsem svěřil své­mu brat­ru Chanani­mu a ve­li­te­li pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. 3 Ře­kl jsem jim: „Ať je­ruzalém­ské brá­ny ne­zůstávají během po­ledního odpočinku otevřené. Ti, kdo ko­nají službu, ať vra­ta za­vřou a za­jis­tí. Obyva­te­lé Je­ruzalé­ma pak ať drží hlídky; každý ať hlídá na­pro­ti své­mu domu.“ Osídlení Jeruzaléma4 Město bylo pro­storné a ve­liké, ale obyva­tel v něm bylo málo a chyběly obno­vené do­my. 5 Můj Bůh mi pro­to po­ložil na srd­ce, abych shro­máž­dil uro­zené, hodnostáře i pro­stý lid k rodové­mu sou­pisu. Nale­zl jsem rodo­pis prvních navrá­til­ců a v něm bylo za­psáno násle­dující: 6 Toto jsou krajané, kteří se vrá­ti­li ze za­jetí, kam byli jako vy­hnan­ci za­vlečeni babylon­ským králem Nabukadne­za­rem. Vrá­ti­li se do­mů do Je­ruzalé­ma a do ostatních měst v Jud­s­ku 7 pod ve­dením Ze­ru­bábe­la, Jošuy, Ne­he­miáše, Aza­ri­áše, Raa­miáše, Na­chmani­ho, Mor­de­chaje, Bi­lša­na, Mispe­reta, Bigvaje, Ne­chu­ma a Baany. Toto je sou­pis iz­rael­ského li­du: 8 synové Pa­rošovi 2 172 9 synové Šefa­tiášovi 372 10 synové Arachovi 652 11 synové Pa­chat-moá­bovi, to­tiž Ješuovi a Joá­bovi, 2 818 12 synové Ela­movi 1 254 13 synové Za­tuovi 845 14 synové Za­kajovi 760 15 synové Bi­nui­ho 648 16 synové Be­bajovi 628 17 synové Azga­dovi 2 322 18 synové Ado­nika­movi 667 19 synové Bigvajovi 2 067 20 synové Adi­novi 655 21 synové Ate­rovi, to­tiž Chizkiášovi, 98 22 synové Chašumovi 328 23 synové Be­cajovi 324 24 synové Cha­ri­fovi 112 25 obyva­te­lé Gi­be­o­nu 95 26 muži z Bet­lé­ma a Netofu 188 27 muži z Ana­to­tu 128 28 muži z Bet-az­mavetu 42 29 muži z Ki­ri­at-jea­ri­mu, Kefi­ry a Be­e­ro­tu 743 30 muži z Rámy a Geby 621 31 muži z Mi­chma­su 122 32 muži z Bet-elu a Aje 123 33 muži z Ne­bó 52 34 obyva­te­lé jiného Ela­mu 1 254 35 obyva­te­lé Cha­ri­mu 320 36 obyva­te­lé Je­ri­cha 345 37 obyva­te­lé Lo­du, Cha­di­du a Onu 721 38 obyva­te­lé Senay 3 930. 39 Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973 40 synové Ime­rovi 1 052 41 synové Paš­chu­rovi 1 247 42 synové Cha­ri­movi 1 017. 43 Levité: synové Ješuovi, to­tiž Kad­mie­lovi, ze synů Ho­devjášových 74 44 zpěváci, synové Asafovi 148 45 strážní, synové Šalumovi, Ate­rovi, Tal­mo­novi, Aku­bovi, Cha­ti­tovi a Šo­bajovi 138. 46 Chrá­moví sluhové: synové Ci­chovi, synové Cha­sufovi, synové Tabao­tovi, 47 synové Ke­rosovi, synové Si­aovi, synové Fa­do­novi, 48 synové Le­banovi, synové Cha­ga­bovi, synové Šal­majovi, 49 synové Chananovi, synové Gi­de­lovi, synové Ga­cha­rovi, 50 synové Re­ajovi, synové Re­ci­novi, synové Ne­kodovi, 51 synové Gaza­movi, synové Uzovi, synové Pa­se­achovi, 52 synové Besajovi, synové Me­u­ni­tů, synové Nefuš­si­tů, 53 synové Bakbu­kovi, synové Cha­kufovi, synové Char­chu­rovi, 54 synové Bac­li­tovi, synové Me­chi­dovi, synové Charšovi, 55 synové Barkosovi, synové Sise­rovi, synové Ta­machovi, 56 synové Ne­ci­achovi, synové Cha­tifovi. 57 Synové Šalo­mou­nových služebníků: synové So­tajovi, synové Sofe­retovi, synové Pe­ri­dovi, 58 synové Jae­lovi, synové Darko­novi, synové Gi­de­lovi, 59 synové Šefa­tiášovi, synové Cha­ti­lovi, synové Po­che­reta Ce­ba­jim­ského, synové Amo­na; 60 Chrá­mových sluhů a po­tomků Šalo­mou­nových služebníků bylo celkem 392. 61 Další přiš­li z Tel-me­la­chu, z Tel-charši, z Ke­ru­bu, Ado­nu a Ime­ru, ale ne­moh­li pro­kázat, že jsou ro­dem a půvo­dem z Iz­rae­le: 62 Synové De­lajášovi, To­biášovi a Ne­kodovi: 642. 63 Z kněží pak: synové Cho­bajáše, Koce a Barzi­laje (který se oženil s jednou z dcer Barzi­laje Gi­leád­ského a při­jal je­jich jméno). 64 Snaži­li se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství od­svěceni. 65 Gu­vernér jim pro­to za­kázal jíst ze sva­tosvatých věcí, dokud se kněz ne­po­staví k urim a tu­mim. 66 Ce­lé shro­máždění do­hro­ma­dy čítalo 42 360 osob. 67 Bylo s nimi také 7 337 ot­roků a ot­rokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. 68 Mě­li 736 koní, 245 mezků, 69 435 vel­bloudů a 6 720 os­lů. 70 Něk­teří vůd­cové ot­cov­ských rodů přispě­li na dílo. Gu­vernér da­roval do pokladnice 1 000 dra­chem zla­ta, 50 mis a 530 kněžských suknic. 71 Ostatní vůd­cové ot­cov­ských rodů da­rova­li do pokladnice dí­la 20 000 dra­chem zla­ta a 2 200 hři­ven stříb­ra. 72 Zby­tek lidu da­roval 20 000 dra­chem zla­ta, 2 000 hři­ven stříb­ra a 67 kněžských suknic. Čtení zákona73 Kněží, levi­té, strážní, zpěváci, něk­teří z li­du, chrá­moví sluhové a vše­chen Iz­rael se usa­di­li ve svých městech. S přícho­dem sedmého měsíce už synové Iz­rae­le byd­le­li ve svých měs­tech.

Bible21Nehemiáš7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček