Bible21Nehemiáš1,9

Nehemiáš 1:9

Pokud se ale ke mně navrátí­te a bu­dete za­chovávat a plnit má přikázání, pak i kdybys­te byli za­hnáni na sám ko­nec svě­ta, i od­tam­tud vás shro­máždím a přive­du na místo, jež jsem si vy­vo­lil za příby­tek pro své jméno.‘


Verš v kontexte

8 Vzpo­meň si pro­sím na slovo, jež jsi dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi: ‚Bu­dete-li mi ne­věrní, roz­ptýlím vás mezi náro­dy. 9 Pokud se ale ke mně navrátí­te a bu­dete za­chovávat a plnit má přikázání, pak i kdybys­te byli za­hnáni na sám ko­nec svě­ta, i od­tam­tud vás shro­máždím a přive­du na místo, jež jsem si vy­vo­lil za příby­tek pro své jméno.‘ 10 Vž­dyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vy­kou­pil svou ve­likou mo­cí a silnou paží!

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale keď sa na­vrátite ku mne a budete os­tríhať moje pri­kázania a budete ich činiť, keby boli niektoz vás za­hnaní na kon­ci nebies, aj odtiaľ ich shromaždím a do­vediem ich na mies­to, ktoré som si vy­volil na to, aby tam pre­bývalo moje meno.

Evanjelický

9 Ale ak sa ob­rátite ku mne a budete za­chovávať moje príkazy a pl­niť ich, aj keby boli nie­ktorí z vás za­hnaní na kraj neba, aj od­tiaľ ich zhromaždím na mies­to, ktoré som vy­volil, aby tam pre­bývalo moje meno.

Ekumenický

9 Ak sa však ku mne na­vrátite, budete za­chovávať moje pri­kázania a budete podľa nich konať, keby ste boli za­hnaní čo i na kraj neba, zhromaždím vás od­tiaľ a pri­vediem na mies­to, ktoré som si vy­volil, aby tam pre­bývalo moje meno.

Bible21

9 Pokud se ale ke mně navrátí­te a bu­dete za­chovávat a plnit má přikázání, pak i kdybys­te byli za­hnáni na sám ko­nec svě­ta, i od­tam­tud vás shro­máždím a přive­du na místo, jež jsem si vy­vo­lil za příby­tek pro své jméno.‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček