Bible21Nehemiáš8

Nehemiáš

1 Teh­dy se vše­chen lid jako je­den muž shro­máž­dil na pro­stran­ství před Vodní bránou a žáda­li učeného Ez­dráše, aby při­ne­sl Kni­hu Mo­jžíšova záko­na, který Hos­po­din přikázal Iz­rae­li. 2 To­ho­to prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ez­dráš při­ne­sl Zákon před shro­mážděné muže, že­ny a vůbec každého, kdo mohl slyšené­mu ro­zumět. 3 Četl z něj na pro­stran­ství u Vodní brá­ny od svítání až do po­ledne všem mužům i ženám, každé­mu, kdo mohl ro­zumět. Vše­chen lid po­zorně na­s­lou­chal Knize Záko­na. 4 Učenec Ez­dráš stál na dřevěném po­diu zvlášť k tomu zho­to­veném. Vpravo od něj stál Ma­ti­tiáš, Še­ma, Anajáš, Uri­áš, Chilkiáš, Maa­sejáš, vle­vo Pedajáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašba­da­na, Za­cha­ri­áš a Mešulam. 5 Ez­dráš otevřel kni­hu před oči­ma všech (stál to­tiž výše než vše­chen lid), a jakmi­le ji otevřel, vše­chen lid po­vstal. 6 Ez­dráš pak dob­rořečil Hos­po­di­nu, ve­liké­mu Bo­hu, a vše­chen lid zvedal ruce a od­po­vídal: „A­men, amen!“ Pad­li před Hos­po­di­nem na ko­le­na a klaně­li se mu tváří k ze­mi. 7 Když se lid znovu po­stavil, levi­té Ješua, Bani, Še­re­biáš, Ja­min, Akub, Šabet­aj, Ho­diáš, Maa­sejáš, Ke­li­ta, Aza­ri­áš, Jo­zabad, Chanan a Pe­lajáš vy­světlova­li lidu Zákon. 8 Čet­li v Knize Božího záko­na, vy­kláda­li a ob­jasňova­li smy­sl, aby to­mu, co se č­te, bylo ro­zumět. 9 Když lid us­lyšel slova Záko­na, všich­ni pla­ka­li. Gu­vernér Ne­he­miáš jim pro­to s učeným knězem Ez­drášem a s levi­ty, kteří vy­učova­li lid, říkal: „Netruchlete a ne­plač­te, vž­dyť dnes je svá­tek Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha! 10 Jděte,“ ře­kl jim, „jez­te a pij­te lahodné věci a děl­te se s tě­mi, kdo ne­mají nic připra­veno. Dnes je svá­tek naše­ho Pá­na. Netrap­te se, vž­dyť Hos­po­di­nova ra­dost je vaše síla!“ 11 Podobně lid těši­li také levi­té: „Přestaň­te. Dnes je svá­tek, netrap­te se.“ 12 A tak šli všich­ni jíst a pít a dě­lit se s ostatní­mi. Ne­smírně se ra­dova­li, pro­tože po­ro­zumě­li slovům, která slyše­li číst. 13 Druhého dne se všich­ni rodoví vůd­cové lidu s kněží­mi a levi­ty shro­máž­di­li k učené­mu Ez­drášovi, aby lépe po­ro­zumě­li slovům Záko­na. 14 V Zákoně, který Hos­po­din přikázal skrze Mo­jžíše, naš­li za­psáno, že synové Iz­rae­le mají sedmého měsíce slavit Svá­tek stánků a byd­let v přístřešcích. 15 Pro­to po všech svých měs­tech i v Je­ruzalémě roz­hlási­li tuto zprávu: „Vyjdě­te do hor a při­nes­te ra­to­lesti z ušlech­ti­lých i planých oliv, z myrt, palem a listnatých stro­mů a po­stav­te si přístřešky, jak je předepsáno.“ 16 Li­dé tedy š­li, při­nes­li větve a všich­ni si po­stavi­li přístřešky – na stře­chách, na dvorcích, na nádvořích Božího chrá­mu i na pro­stran­stvích u Vodné a Efraim­ské brá­ny. 17 Ce­lé shro­máždění navrá­til­ců ze za­jetí si po­stavi­lo stánky a byd­le­lo v nich. Do toho dne synové Iz­rae­le nic ta­kového ne­děla­li už od dob Jo­zuy, syna Nu­nova. Byla to ob­rov­ská ra­dost. 18 Každý den od za­čátku slavnosti až do kon­ce se čet­lo z Kni­hy Božího záko­na. Sedm dní slavi­li svá­tek a os­mý den mě­li svá­teční shro­máždění, jak je pře­depsáno.

Bible21Nehemiáš8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček