RoháčekFilipským1

Filipským

Pozdrav. Chválorečenie Bohu, ktorý započal i dokoná dielo spasenia.1 Pavel a Timote­us, sluhovia Ježiša Kris­ta, všet­kým svätým v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s do­zor­cami a diakon­mi: 2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Ďakujeme svoj­mu Bohu pri každej roz­pomien­ke ma vás 4 vždyc­ky v každej svojej pros­be za vás za všet­kých s radosťou prosiac 5 vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz 6 a práve pre­to dôverujem, že ten, ktorý za­počal vo vás dob­ré dielo, ho aj dokoná a za­chová až do dňa Ježiša Kris­ta, 7 jako mi je spraved­livé mys­lieť to za vás za všet­kých, pre­tože vás mám v srd­ci, keď že jako v mojich putách, tak i v ob­rane a v upevňovaní evan­jelia ste vy všet­ci mojimi spolu­účast­ník­mi na milosti. Túžba po bratoch. Pravou osvetou a poznaním Krista rásť v láske.8 Lebo mojím sved­kom je Bôh, ako túžim po vás po všet­kých vo vnútor­nos­tiach Ježiša Kris­ta. 9 A za to sa mod­lím, žeby vaša lás­ka ešte viac a viac hoj­nela pravou známosťou a každým vnímaním, 10 aby ste boli schop­ní po­súdiť, čo je dob­ré a čo nie, aby ste boli čis­tí a pros­tí úrazu na deň Kris­tov, 11 na­pl­není ovocím spraved­livos­ti, doneseným skrze Ježiša Kris­ta, na slávu a chválu Božiu. Jeho väzenie bolo na prospech evanjelia.12 A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, na­pokon bolo viac na pros­pech evan­jelia, 13 takže sa moje putá staly zjav­nými v Kris­tovi v celom prätóriu aj os­tat­ným všet­kým. 14 A väčšina z bratov v Pánovi, súc po­smelení mojimi putami, ešte lepšie sa od­vážili bez báz­ne hovoriť slovo Božie. 15 Nie­ktorí síce aj pre závisť a svár, ale nie­ktorí aj zo záľuby hlásajú Kris­ta, 16 jed­ni z lás­ky vediac, že som na­to, aby som bránil evan­jelium, 17 a iní zase zves­tujú Kris­ta zo svár­livos­ti, nie čis­te, dom­nievajúc sa, že spôsobia mojim putám súženie. 18 Ale čože? Však akým­koľvek už spôsobom, buď pod zámien­kou buď v prav­de, Kris­tus sa zves­tuje, a tomu sa radujem, ale sa i budem radovať, 19 lebo viem, že mi to bude na spásu skr­ze vašu pros­bu a na­pomáhanie Ducha Ježiša Kris­ta 20 podľa môj­ho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom za­han­bený, ale celou smelosťou, jako vždyc­ky tak i teraz bude veličený Kris­tus v mojom tele buď životom buď sm­rťou. Žiť mu Kristus a zomrieť s Kristom zisk.21 Lebo mne je žiť Kris­tus a zo­mrieť zisk. 22 Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, ne­vedel by som povedať, čo by som vy­volil. 23 Ale oboje ma tiah­ne: mám žiadosť zo­mrieť a byť s Kris­tom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, 24 ale zo­stať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. 25 A spoliehajúc na to viem, že zo­stanem a zo­stanem so všet­kými vami na váš pros­pech a na radosť viery, 26 aby sa vaša chvála roz­hoj­nila mnou v Kris­tu Ježišovi mojím opät­ným príchodom k vám. Žiť hodne evanjelia, nestrachovať sa protivníkov. Smieť trpieť pre Krista je milosť a sláva.27 Len ob­cuj­te tak, aby to bolo hodno evan­jelia Kris­tov­ho, aby som, či už keď prij­dem a vidím vás, a či súc ne­prítom­ný počul o vás, že stojíte v jed­nom duchu jed­nou dušou spolu zápasiac za vieru evan­jelia 28 a nedajúc sa v ničom plašiť protiv­níkom, čo je im očivid­ným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha. 29 Lebo vám je z milos­ti daná za Kris­ta, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho tr­peli 30 majúc ten is­tý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.

RoháčekFilipským1