RoháčekFilipským4

Filipským

Napomína k stálosti v Kristovi, jednomyseľnosti. Ukazuje, akí šťastní môžu a majú byť v ňom.1 A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stoj­te v Pánovi, milovaní! 2 Evodiu na­pomínam i Syn­tychu na­pomínam, aby na jed­no a na to is­té mys­lely v Pánovi. 3 a prosím aj teba, pravý Syzygu, po­máhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evan­jeliu aj s Klemen­tom a s os­tat­nými mojimi spolu­pracov­ník­mi, ktorých mená v knihe života. 4 Raduj­te sa v Pánovi vždyc­ky, a zase len poviem: Raduj­te sa! 5 Vaša prívetivosť nech je známa všet­kým ľuďom. Pán blíz­ko. 6 O nič sa ne­staraj­te, ale vo všet­kom mod­lit­bou a pros­bou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiados­ti Bohu. 7 A po­koj Boží, ktorý pre­vyšuje každý roz­um, bude strážiť vaše srd­cia a vaše mys­le v Kris­tu Ježišovi. Ukazuje svätý život, aký majú žiť.8 A os­tat­ne, bratia, všet­ko, čo je prav­divé, čo je počest­né, čo je spraved­livé, čo je mrav­ne čis­té, čo je ľúbe, čo je dob­ro­povest­né, ak je nejaká ctnosť a jest­li nejaká chvála, o tom pre­mýšľaj­te, 9 čo ste sa aj na­učili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to rob­te, a Bôh po­koja bude s vami. Vie mať i hojnosť i trpieť nedostatkom. No, je vďačný za pomoc.10 A veľmi som sa za­radoval v Pánovi, že ste sa už raz roz­zelenali starať sa o mňa, na čo ste prav­da aj mys­leli, ale ste ne­mali príhod­ného času. 11 Nehovorím toho pre­to, že by som mal nedos­tatok; lebo ja som sa na­učil mať do­sť na tom, čo mám. 12 Viem byť aj ponížený a viem i mať hoj­nosť - v každej veci a vo všet­kých veciach som vy­cvičený; viem aj sýtym byť aj lačnieť, mať hoj­nosť aj tr­pieť nedos­tat­kom. 13 Všet­ko vládzem v tom, ktorý ma po­silňuje, v Kris­tovi. 14 Avšak dob­re ste urobili, že ste sa zúčast­nili na mojom súžení. 15 A viete aj vy, Filipänia, že na počiat­ku evan­jelia, keď som od­išiel z Macedonie, ni­ktorý sbor sa nezúčast­nil na mojich po­trebách, aby bol dal a prijal, len vy sami. 16 Lebo aj keď som bol v Tesalonike, i raz i dva razy ste mi po­slali na to, čo som po­treboval. 17 Nie pre­to, že by som hľadal daru, ale hľadám ovocie, hoj­ne sa množiace na váš účet. 18 Ale ta mám všet­kého a mám hoj­nosť; mám všet­kého plno prij­múc od Epaf­rodita, čo ste po­slali, ľúbez­nú vôňu upokojujúcu, obeť, príjem­nú, ľúbu a vzác­nu Bohu. 19 A môj Bôh na­pl­ní každú vašu po­trebu podľa svoj­ho bohat­stva v sláve, v Kris­tu Ježišovi. 20 A Bohu a nášmu Ot­covi nech je sláva na veky vekov. Ameň. Pozdravy.21 Po­zdrav­te každého svätého v Kris­tu Ježišovi. Po­zdravujú vás bratia, k­torí sú so mnou. 22 Po­zdravujú vás všet­ci svätí a naj­mä tí, k­torí sú z domu cisárov­ho. 23 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je so všet­kými vami. Ameň.

RoháčekFilipským4