RoháčekEfezským6

Efezským

Deti napomína k poslušnosti, rodičov k rozumnosti.1 Vy, deti, po­slúchaj­te svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spraved­livé. 2 Cti svoj­ho otca a svoju mať - to je pr­vé pri­kázanie so za­sľúbením -, 3 aby ti bolo dob­re, a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, ot­covia, ne­popudzuj­te svojich detí k hnevu, ale ich vy­chovávaj­te v káz­ni a v na­pomínaní Pánovom. Aký má byť sluha a jaký pán.5 Vy, sluhovia, po­slúchaj­te s­vojich telesných pánov s bázňou a s trasením v pros­tote svoj­ho srd­ca jako Kris­ta 6 ne­slúžiac ver­ne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale jako sluhovia Kris­tovi činiac vôľu Božiu z duše, 7 s dob­rou mysľou, slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom, 8 vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dob­ré, to si od­nesie od Pána, buď sluha buď slobod­ný. 9 A vy, pánovia, čiňte to is­té na­proti nim zanechajúc hroz­bu v po­vedomí, že aj vy sami máte toho is­tého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu. Duchovná výzbroj.10 Os­tat­ne, moji bratia, moc­nej­te v Pánovi a v sile jeho vlády. 11 Ob­lečte si celú zbraň Božiu, aby ste moh­li ob­stáť proti tak­tike a ús­kočnos­ti diab­lovej. 12 Lebo nie je nám zápasiť s kr­vou a s telom, ale s kniežat­stvami, moc­nosťami, so svetov­lád­cami tem­nos­ti tohoto veku, s duchov­nými mocami zlosti v ponebes­kých oblastiach. 13 Pre­to vez­mite na seba celú zbraň Božiu, aby ste moh­li odolať v ten zlý deň a vy­konajúc všet­ko stáť. 14 Tedy stoj­te majúc svoje bed­rá opásané prav­dou a súc ob­lečení v pan­cier spraved­livos­ti 15 a majúc nohy obuté v hotovos­ti evan­jelia po­koja. 16 A pri­tom pri všet­kom vez­mite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toho zlého. 17 A vez­mite aj pril­bu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, 18 mod­liac sa každou mod­lit­bou a pros­bou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vy­trvan­livosťou a pros­bou za všet­kých svätých, 19 i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď ot­vorím svoje ús­ta, aby som pros­to a smele oznámil tajom­stvo evan­jelia, 20 za ktoré po­sols­tvujem v reťazi, žeby som ho zves­toval pros­to a smele, jako mi náleží vravieť. Osobné. Záver.21 Ale aby ste aj vy vedeli, čo sa so mnou deje, a čo robím, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a ver­ný služob­ník v Pánovi, 22 ktorého som k vám po­slal práve pre­to, aby ste zvedeli, čo robíme a jako sa máme, a aby po­tešil vaše srd­cia. 23 Po­koj bratom a lás­ka s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta. 24 Milosť so všet­kými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Kris­ta v ne­porušiteľnos­ti. Ameň.

RoháčekEfezským6