RoháčekFilipským3

Filipským

Radovať sa v Pánovi a byť na stráži. Obriezka.1 Os­tat­ne, moji bratia, raduj­te sa v Pánovi. Písať vám to is­té mne sa nelení, a vám je to na bezpek. 2 Vidz­te psov, vidz­te zlých robot­níkov, vidz­te ob­riez­ku. 3 Lebo my sme ob­riez­kou, ktorí Duchom Božím slúžime Bohu a chválime sa v Kris­tu Ježišovi a nedúfame v tele, Chvála Pánova; no, jemu je známosť Krista nado všetko. Hľadí na víťazné.4 hoci by som ja mohol dúfať i v tele. Ak si nie­kto iný mys­lí, že môže dúfať v tele, ja viac: 5 ob­rezaný ôs­meho dňa, z rodu Iz­raelov­ho, z po­kolenia Ben­jaminov­ho, Heb­rej z Heb­rejov podľa zákona farize­us, 6 podľa hor­livos­ti prena­sledovateľ cir­kvi, podľa spraved­livos­ti, spraved­livos­ti v zákone, som bol bez­úhon­ný. 7 Ale to, čo mi bolo zis­kom, položil som pre Kris­ta za zt­ratu. 8 Ale prav­da aj po­kladám všet­ko za zt­ratu pre svr­chovanosť známos­ti Kris­ta Ježiša, svoj­ho Pána, pre ktorého som to všet­ko zt­ratil a po­kladám to za smeti, aby som zís­kal Kris­ta 9 a bol naj­dený v ňom ne­majúci svojej vlast­nej spraved­livos­ti, spraved­livos­ti zo zákona, ale majúci spravedlivosť skr­ze vieru Kris­tovu, spraved­livosť z Boha, založenú na viere, 10 aby som po­znal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utr­peniach usúpodobňovaný jeho smr­ti, 11 ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕt­vych. 12 Nie že by som už bol do­siahol alebo že by som už bol do­konalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kris­tom Ježišom. 13 Bratia, ja ne­mys­lím o sebe, že by som už bol uchvátil. 14 Ale jed­no robím: na to, čo je za mnou, za­búdajúc a po tom, čo je predo mnou, sa vy­stierajúc ženiem sa za cieľom k víťaz­nému, k od­mene horného po­volania Božieho v Kris­tu Ježišovi. 15 Tak tedy všet­ci, ktorí s­me dokonalí, tak­to smýšľaj­me. A jest­li o niečom ináče smýšľate, i to vám Bôh zjaví. 16 Avšak k čomu sme už do­speli, v tom is­tom pravid­le aj kráčať, to is­té mys­lieť. Stavia svoj život za príklad; žiali nad oslepenými svetom a hriechom. Naše občianstvo v nebesiach.17 Buďte mojimi spolu­napodobňovateľmi, bratia, a po­zoruj­te tých, ktorý tak chodia, ako máte prí­klad na nás. 18 Lebo mnohí tak chodia o ktorých som vám čas­to hovoril a teraz i plačúc hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kris­tov­ho, 19 ktorých koniec je za­hynutie, ktorých bohom je brucho a sláva v ich haneb­nos­ti, ktorí mys­lia na zem­ské veci. 20 Lebo naše občian­stvo je v nebesiach, od­kiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Kris­ta, 21 ktorý pre­mení telo nášho poníženia, aby bolo súpodob­ným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj pod­riadiť všet­ky veci.

RoháčekFilipským3