RoháčekFilipským1,15

Filipským 1:15

Nie­ktorí síce aj pre závisť a svár, ale nie­ktorí aj zo záľuby hlásajú Kris­ta,


Verš v kontexte

14 A väčšina z bratov v Pánovi, súc po­smelení mojimi putami, ešte lepšie sa od­vážili bez báz­ne hovoriť slovo Božie. 15 Nie­ktorí síce aj pre závisť a svár, ale nie­ktorí aj zo záľuby hlásajú Kris­ta, 16 jed­ni z lás­ky vediac, že som na­to, aby som bránil evan­jelium,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Nie­ktorí síce aj pre závisť a svár, ale nie­ktorí aj zo záľuby hlásajú Kris­ta,

Evanjelický

15 Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle.

Ekumenický

15 Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom.

Bible21

15 Něk­teří sice kážou Krista ze závisti a sou­peřivosti, jiní však s dob­rým úmys­lem.