RoháčekFilipským1,12

Filipským 1:12

A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, na­pokon bolo viac na pros­pech evan­jelia,


Verš v kontexte

11 na­pl­není ovocím spraved­livos­ti, doneseným skrze Ježiša Kris­ta, na slávu a chválu Božiu. 12 A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, na­pokon bolo viac na pros­pech evan­jelia, 13 takže sa moje putá staly zjav­nými v Kris­tovi v celom prätóriu aj os­tat­ným všet­kým.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, na­pokon bolo viac na pros­pech evan­jelia,

Evanjelický

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evan­jelia len po­slúžilo, čo sa deje so mnou,

Ekumenický

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evan­jelia pros­pelo.

Bible21

12 Chtěl bych, bratři, abys­te vědě­li, že to, co mě po­tkalo, přispělo spíše k pro­spě­chu evange­lia.