RoháčekFilipským1,6

Filipským 1:6

a práve pre­to dôverujem, že ten, ktorý za­počal vo vás dob­ré dielo, ho aj dokoná a za­chová až do dňa Ježiša Kris­ta,


Verš v kontexte

5 vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz 6 a práve pre­to dôverujem, že ten, ktorý za­počal vo vás dob­ré dielo, ho aj dokoná a za­chová až do dňa Ježiša Kris­ta, 7 jako mi je spraved­livé mys­lieť to za vás za všet­kých, pre­tože vás mám v srd­ci, keď že jako v mojich putách, tak i v ob­rane a v upevňovaní evan­jelia ste vy všet­ci mojimi spolu­účast­ník­mi na milosti.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a práve pre­to dôverujem, že ten, ktorý za­počal vo vás dob­ré dielo, ho aj dokoná a za­chová až do dňa Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

6 A som pre­svedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dob­ré dielo, aj ho do­koná až do dňa Kris­ta Ježiša.

Ekumenický

6 Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša.

Bible21

6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás za­čal dob­ré dílo, je dove­de až do kon­ce v den Krista Ježíše.