RoháčekFilipským2

Filipským

Napomína chodiť v Duchu Pána Ježiša a za príklad stavia Velepána, Krista.1 Ak je tedy nejaké po­tešenie v Kris­tovi, ak nejaké po­vzbudenie lás­ky, ak nejaké účas­ten­stvo Ducha, ak nejaká sr­dečná sús­trasť a zľutovanie, to robte 2 a tak naplňte moju radosť, aby ste jed­no a to is­té mys­leli, jed­nu a tú is­tú lás­ku mali a boli sťa jed­na duša, aby ste jed­no mys­leli 3 nerobiac ničoho zo sváru ani z már­nej chvály, ale v po­kore maj­te jed­ni druhých za vy­šších od seba 4 nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. 5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kris­tu Ježišovi, 6 ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu, 7 ale sám seba zmaril prij­múc podobu sluhu a stal sa podob­ný ľuďom 8 a súc v spôsobe naj­dený jako človek ponížil sa stanúc sa po­slušným až po sm­rť, a to po sm­rť kríža. 9 Pre­to aj Bôh jeho po­výšil nad všet­ko a dal mu z ľúbos­ti meno, ktoré je nad každé meno, 10 aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytos­tí ponebeských a po­zem­ských i pod­zem­ských, 11 a každý jazyk aby vy­znal, že Ježiš Kris­tus je Pánom, na slávu Boha Ot­ca. 12 A tak, moji milovaní, jako ste vždyc­ky po­slúch­li, nie len ako v mojej prítom­nos­ti, ale tým väčšmi teraz v mojej ne­prítom­nos­ti, s bázňou a s trasením pracuj­te na svojom spasení; 13 lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu. 14 Všet­ko čiňte bez re­ptania a bez po­hybovania, 15 aby ste boli bez­úhon­ní a rýdzi, deti Božie bez­vad­né pro­stred po­kolenia krivého a pre­vráteného, medzi ktorými svieťte jako svet­lá na svete 16 majúc u seba slovo života mne na chválu v deň Kris­tov, že som nebežal nadar­mo ani nadar­mo ne­pracoval. 17 Ale jest­li aj budem vy­liaty sťa liata obeť pri bit­nej obeti a svätos­lužbe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem so všet­kými vami, 18 a takis­te sa aj vy raduj­te a spolu sa raduj­te so mnou. Pochvalné svedoctvo Timoteovi a Epafroditovi, ktoré im poslal na potešenie.19 Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte. 20 Lebo ne­mám ni­koho rov­nos­mýšľajúceho, ktorý by sa ver­ne a úprimne staral o vaše. 21 Lebo tí všet­ci hľadajú svoje a nie Kris­ta Ježišovo. 22 Ale jeho do­kázanosť znáte, a že jako dieťa ot­covi, tak slúžil so mnou vo veci evan­jelia. 23 Nadejem sa teda, že toho pošlem hneď, ako uvidím, čo bude so mnou. 24 Ale dúfam v Pána, že aj sám skoro prij­dem. 25 Ale som uznal za po­treb­né po­slať k vám brata Epaf­rodita, svoj­ho spolu­pracov­níka a spolu­bojov­níka a vášho po­sla a svätos­lužob­níka čo do mojej po­treby, 26 keď túžil po vás po všet­kých a ne­mal po­koja, pre­tože ste počuli, že onemoc­nel. 27 Lebo aj skutočne bol tak onemoc­nel, že už bol blíz­ky smr­ti. Ale Bôh sa zmiloval nad ním, avšak nie len nad ním samým, ale aj nado mnou, aby som ne­mal zár­mut­ku na zár­mutok. 28 A tak som ho tým snažnejšie po­slal, aby ste sa, keď ho uvidíte, zase radovali, a ja aby som mal menej zár­mut­ku. 29 Prij­mite ho tedy v Pánovi s celou radosťou a maj­te takých v úc­te. 30 Lebo pre dielo Kris­tovo sa bol pri­blížil až k smr­ti na­sadiac svoj život, aby do­pl­nil váš nedos­tatok čo do svätoslužby, ktorú ste mne konali.

RoháčekFilipským2