EvanjelickýSkutky1

Skutky

Skutky apoštolov

Úvod1 Pr­vú knihu, Te­ofil, na­písal som o všet­kom, čo Ježiš činil a učil od počiat­ku 2 až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skr­ze Ducha Svätého dal po­verenie apoštolom, ktorých si vy­volil, 3 ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkaz­mi, ukazujúc sa im štyrid­sať dní a hovoriac o kráľov­stve Božom. Posledný príkaz a posledné zasľúbenie4 Keď boli spolu, pri­kázal im, aby ne­od­chádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali za­sľúbenie Ot­covo - o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, 5 (totiž) že Ján krs­til vodou, ale vy o nie­koľko dní budete po­krs­tení Duchom Svätým. 6 A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tom­to čase ob­novíš kráľov­stvo pre Iz­rael? 7 Od­povedal im: Nie je vašou vecou po­znať časy a príhod­né chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale prij­mite moc Ducha Svätého, ktorý zo­stúpi na vás, a budete mi sved­kami aj v Jeruzaleme, aj po celom Jud­sku, aj v Samárii a až do po­sled­ných končín zeme. Vstúpenie9 Len čo to po­vedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a ob­lak vzal im Ho spred očí. 10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď od­chádzal, aj­hľa, dvaja mužovia v bielom rúchu po­stavili sa vedľa nich 11 hovoriac: Mužovia galilej­skí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli od­chádzať do neba. Po vstúpení12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vr­chu Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený od neho na ces­tu sobot­ného dňa. 13 Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, On­drej, Filip, Tomáš, Bar­tolomej, Matúš, Jakub Al­fe­ov, hor­livec Šimon a Judáš Jakubov do vr­ch­nej dvorany, kde občas bývali. 14 Tí všet­ci jed­nomyseľne zo­tr­vávali na mod­lit­bách spolu so ženami, s Mári­ou, mat­kou Ježišovou, a s Jeho brat­mi. Mateja volia za apoštola15 V tie dni po­vs­tal Peter v kruhu bratov - bol tam zá­stup ľudí, asi stod­vad­sať duší - a pre­hovoril: 16 Mužovia, bratia, muselo sa na­pl­niť Pís­mo, ako pred­po­kladal Duch Svätý ús­tami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vod­com tých, čo zlapali Ježiša. 17 Lebo pat­ril do nášho počtu a mal podiel na tej­to službe. 18 Ten si teda kúpil pole za mzdu ne­právos­ti a zrútil sa dolu hlavou, roz­pukol sa, takže mu vy­pad­li všet­ky vnútor­nos­ti. 19 I do­zvedeli sa o tom všet­ci obyvatelia jeruzalem­skí, a pre­to po­menovali to pole vo svojej reči Akel­damach, to jest Pole kr­vi. 20 Lebo je na­písané v knihe Žal­mov: Nech mu spust­ne príbytok, nech nieto, kto by v ňom býval! a: Jeho úrad nech pre­vez­me iný! 21 Pre­to je po­treb­né, aby z mužov, ktorí boli s nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi na­mi, 22 počnúc od Jánov­ho krs­tu až do dňa, keď vzatý bol spomedzi nás do neba, stal sa nie­ktorý spolu s nami sved­kom Jeho vzkriesenia. 23 Po­stavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Bar­sabáš a mal prímenie Spravod­livý, a Mateja. 24 Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ktorý po­znáš srd­cia všet­kých, Ty nám ukáž, ktorého si si vy­volil z tých­to dvoch, 25 aby pre­vzali túto službu a apoštols­tvo, z ktorého vy­padol Judáš, aby od­išiel na svoje mies­to. 26 Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenás­tim apoštolom.

EvanjelickýSkutky1