EvanjelickýEfezským3,7

Efezským 3:7

Jeho služob­níkom som sa stal z daru milos­ti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci.


Verš v kontexte

6 totiž, že po­hania skr­ze evan­jelium sú spolu­dedičmi, spolu­úd­mi (toho is­tého) tela a spolu­účast­ník­mi na za­sľúbeniach v Kris­tovi Ježišovi; 7 Jeho služob­níkom som sa stal z daru milos­ti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci. 8 Mne, naj­menšiemu zo všet­kých svätých , do­stalo sa milos­ti, aby som evan­jelium o ne­pochopiteľnom bohat­stve Kris­tovom zves­toval po­hanom

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 ktorého som sa stal služob­níkom podľa daru milos­ti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci.

Evanjelický

7 Jeho služob­níkom som sa stal z daru milos­ti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci.

Ekumenický

7 Ja som sa stal jeho služob­níkom podľa daru Božej milos­ti, ktorú som do­stal pôsobením jeho moci.

Bible21

7 To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí.