EvanjelickýEfezským3,5

Efezským 3:5

ktoré v iných po­koleniach nebolo známe synom ľud­ským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom,


Verš v kontexte

4 Po prečítaní toh­to môžete po­znať, ako som po­chopil tajom­stvo Kris­tovo, 5 ktoré v iných po­koleniach nebolo známe synom ľud­ským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 totiž, že po­hania skr­ze evan­jelium sú spolu­dedičmi, spolu­úd­mi (toho is­tého) tela a spolu­účast­ník­mi na za­sľúbeniach v Kris­tovi Ježišovi;

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 ktoré za iných po­kolení nebolo oznámené ľud­ským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom,

Evanjelický

5 ktoré v iných po­koleniach nebolo známe synom ľud­ským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom,

Ekumenický

5 V iných po­koleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom,

Bible21

5 které Bůh v před­chozích dobách li­dem ne­od­ha­lil, ale nyní je skrze Du­cha zjevil svým svatým apošto­lům a pro­rokům: