EvanjelickýEfezským3,17

Efezským 3:17

aby Kris­tus pre­býval vierou vo vašich srd­ciach, a vy, za­korenení a založení v lás­ke,


Verš v kontexte

16 aby vám podľa bohat­stva svojej slávy dal skr­ze svoj­ho Ducha moc­ne zo­sil­nieť na vnútor­nom človeku; 17 aby Kris­tus pre­býval vierou vo vašich srd­ciach, a vy, za­korenení a založení v lás­ke, 18 aby ste moh­li so všet­kými svätými vy­stih­núť, aká je to šír­ka a dĺžka, výška a hĺb­ka,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach,

Evanjelický

17 aby Kris­tus pre­býval vierou vo vašich srd­ciach, a vy, za­korenení a založení v lás­ke,

Ekumenický

17 a aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach, aby ste tak za­korenení a upev­není v láske

Bible21

17 Kéž Kri­stus pře­bývá skrze ví­ru ve vašich srd­cích! Kéž jste za­kořeněni a ukot­veni v lás­ce,