EvanjelickýEfezským3,6

Efezským 3:6

totiž, že po­hania skr­ze evan­jelium sú spolu­dedičmi, spolu­úd­mi (toho is­tého) tela a spolu­účast­ník­mi na za­sľúbeniach v Kris­tovi Ježišovi;


Verš v kontexte

5 ktoré v iných po­koleniach nebolo známe synom ľud­ským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 totiž, že po­hania skr­ze evan­jelium sú spolu­dedičmi, spolu­úd­mi (toho is­tého) tela a spolu­účast­ník­mi na za­sľúbeniach v Kris­tovi Ježišovi; 7 Jeho služob­níkom som sa stal z daru milos­ti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 že sú po­hania spolu­dedičmi a spolu­telom a spolu­účast­ník­mi jeho za­sľúbenia v Kris­tu Ježišovi skr­ze evan­jelium,

Evanjelický

6 totiž, že po­hania skr­ze evan­jelium sú spolu­dedičmi, spolu­úd­mi (toho is­tého) tela a spolu­účast­ník­mi na za­sľúbeniach v Kris­tovi Ježišovi;

Ekumenický

6 že po­hania sú skr­ze evan­jelium spolu­dedičmi, spolu­úd­mi a spolu­účast­ník­mi pri­sľúbenia v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

6 že to­tiž po­hané jsou skrze evange­li­um spo­ludě­dicové, součásti téhož tě­la a spo­luúčastníci jeho za­s­líbení v Kri­stu Ježíši.