EvanjelickýEfezským3,18

Efezským 3:18

aby ste moh­li so všet­kými svätými vy­stih­núť, aká je to šír­ka a dĺžka, výška a hĺb­ka,


Verš v kontexte

17 aby Kris­tus pre­býval vierou vo vašich srd­ciach, a vy, za­korenení a založení v lás­ke, 18 aby ste moh­li so všet­kými svätými vy­stih­núť, aká je to šír­ka a dĺžka, výška a hĺb­ka, 19 a po­znať Kris­tovu lás­ku, ktorá pre­vyšuje všet­ko po­znanie; aby ste sa dali na­pl­niť celou Božou pl­nosťou.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 aby ste za­korenený v lás­ke, a pev­ne založení, do­konale vládali po­chopiť so všet­kými svätými, jaká je to šír­ka a dĺžka, hĺb­ka a výška,

Evanjelický

18 aby ste moh­li so všet­kými svätými vy­stih­núť, aká je to šír­ka a dĺžka, výška a hĺb­ka,

Ekumenický

18 moh­li so všet­kými svätými po­chopiť, aká je to šír­ka, dĺžka, výška a hĺb­ka,

Bible21

18 abys­te spo­lu se vše­mi svatý­mi moh­li po­stih­nout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka,