EvanjelickýEfezským3,20

Efezským 3:20

Tomu však, ktorý môže nad toto všet­ko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás,


Verš v kontexte

19 a po­znať Kris­tovu lás­ku, ktorá pre­vyšuje všet­ko po­znanie; aby ste sa dali na­pl­niť celou Božou pl­nosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všet­ko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cir­kvi a v Kris­tovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia až naveky vekov. Amen.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A tomu, ktorý môže učiniť nad všet­ko, ne­smier­ne viac než prosíme alebo roz­umieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás,

Evanjelický

20 Tomu však, ktorý môže nad toto všet­ko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás,

Ekumenický

20 Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všet­ko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme,

Bible21

20 Ten, který v nás působí svou mo­cí, je schopen uči­nit ne­srovna­telně mno­hem více než coko­li, oč pro­sí­me nebo si před­stavuje­me.