EvanjelickýGalatským1

Galatským

Pozdrav1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani pro­stred­níc­tvom človeka, ale Ježišom Kris­tom a Bohom Ot­com, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych - 2 a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou: cir­kev­ným zborom v Galácii. 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta, 4 ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vy­tr­hol z toh­to zlého veku. 5 Jemu sláva naveky vekov. Amen. Odpadnutie Galatských od evanjelia6 Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás po­volal v milos­ti Kris­tovej, sa tak rých­lo od­vraciate k inému evan­jeliu, 7 ktoré ani nie je iné evan­jelium. Sú však nie­ktorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú pre­krútiť evan­jelium Kris­tovo. 8 Ale keby sme aj my, alebo keby vám an­jel z neba zves­toval (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré sme vám my zves­tovali, - nech je pre­kliaty! 9 Ako sme prv po­vedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám nie­kto zves­tuje (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré ste prijali, - nech je pre­kliaty! 10 Veď či pre­hováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služob­níkom Kris­tovým. Pavel bráni svoje apoštolstvo11 A oznamujem vám, bratia, že evan­jelium, ktoré som zves­toval, nie je podľa človeka. 12 Lebo ani ja som ho ne­prev­zal od človeka, ani som sa mu nenau­čil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Kris­ta. 13 Veď iste počuli ste, ako som si voľakedy počínal v židov­stve, že som nad­mieru prena­sledoval a ničil cir­kev Božiu. 14 A pre­výšil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov svoj­ho rodu, tak že som nad všet­kých hor­lil za podanie ot­cov. 15 Ale keď Tomu, ktorý ma od života mat­ky vy­volil a milos­tivo po­volal, 16 zaľúbilo sa vy­javiť vo mne svoj­ho Syna, aby som hlásal radost­nú zvesť o Ňom medzi po­han­mi, ani chvíľu som sa neradil s telom a kr­vou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, ktorí boli nimi skôr ako ja, ale od­išiel som do Arábie a vrátil som sa zase do Damas­ku. 18 Po­tom, po troch rokoch, od­išiel som do Jeruzalema, aby som po­znal Pet­ra, a pät­násť dní zo­stal som uňho. 19 Iného z apoštolov som ne­videl, ak len nie Jakuba, brata Pánov­ho. 20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem. 21 Po­tom šiel som do krajín Sýrie a Cilície. 22 Kresťan­ským cir­kev­ným zborom v Jud­sku bol som osob­ne ne­známy. 23 Počuli o mne: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz zves­tuje ako evan­jelium vieru, ktorú pred­tým nivočil! 24 A oslavovali Boha za mňa.