EkumenickýKolosenským3

Kolosenským

1 Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadaj­te to, čo je hore, kde Kris­tus sedí po pravici Boha. 2 Mys­lite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. 3 Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 4 Keď sa zjaví Kris­tus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. 5 Umŕt­vuj­te teda to, čo je vo vašich údoch po­zem­ské: smils­tvo, nečis­totu, vášeň, zlú žiados­tivosť a lakom­stvo, ktoré je mod­los­lužbou. 6 Pre tieto veci pri­chádza Boží hnev na ne­pos­lušných synov. 7 Kedysi ste sa v tom aj vy po­hybovali a žili. 8 Teraz však aj vy zhoďte zo seba všet­ko: hnev, roz­horčenie, zlobu, rúhanie, necud­né reči zo svojich úst. 9 Neluhaj­te si na­vzájom, keď ste už vy­zliek­li starého človeka s jeho skut­kami 10 a ob­liek­li ste si nového, ktorý sa ob­novuje, aby nadobudol po­znanie podľa ob­razu toho, ktorý ho stvoril. 11 Po­tom už nie je ani Grék, ani Žid, ani ob­riez­ka, ani ne­ob­riez­ka, ani bar­bar, ani Skýt, ani ot­rok, ani slobod­ný, ale všet­ko a vo všet­kých je Kris­tus. 12 Ako vy­volení Boží, svätí a milovaní, vez­mite na seba milo­sr­d­ný súcit, dob­rotivosť, po­koru, mier­nosť, tr­pez­livosť, 13 na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým! 14 Nadovšet­ko sa však odej­te lás­kou, ktorá je zväz­kom do­konalos­ti. 15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď preň ste boli po­volaní v jednom tele. A buďte vďační! 16 Kris­tovo slovo nech vo vás bohato pre­býva vždy vtedy, keď sa budete so všet­kou múd­rosťou učiť a na­pomínať a pod vplyvom milos­ti spievať vo svojich srd­ciach Bohu žal­my, hym­ny, duchov­né pies­ne. 17 A všet­ko, čo konáte slovom alebo skut­kom, všet­ko rob­te v mene Pána Ježiša a skr­ze neho ďakuj­te Bohu Ot­covi. Povinnosti v novom živote18 Ženy, pod­riaďuj­te sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi. 19 Muži, miluj­te svoje ženy a ne­správaj­te sa k nim drs­ne. 20 Deti, vo všet­kom po­slúchaj­te svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. 21 Ot­covia, ned­ráždite svoje deti, aby ne­zmalomyseľneli. 22 Ot­roci, vo všet­kom po­slúchaj­te po­zem­ských pánov a ne­slúžte iba na­oko ako tí, čo sa chcú za­páčiť ľuďom, ale s úprimným srd­com a v bázni pred Pánom. 23 Čokoľvek robíte, rob­te z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 24 Veď viete, že od Pána do­stanete za od­menu dedičs­tvo. Slúžte Pánovi, Kris­tovi! 25 Lebo každý, kto sa do­púšťa ne­právos­ti, prij­me od­platu za ne­právosť. Boh ni­koho ne­up­red­nos­tňuje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček