EkumenickýKolosenským1

Kolosenským

Pozdrav1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timotej 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca. Pavlova vďaka Bohu3 Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta. 4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Kris­ta a o láske, ktorú máte k všetkým svätým 5 pre nádej, ktorá je vám pri­pravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evan­jelia, 6 ktoré k vám prišlo. Rov­nako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a ras­tie od toho dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v pravde. 7 Tak ste sa to na­učili od Epaf­rasa, nášho milovaného spolu­pracov­níka, ktorý je pre vás ver­ným Kris­tovým služob­níkom. 8 On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu. Kristova osoba a dielo9 Pre­to aj my, odo dňa, keď sme to počuli, ne­pres­távame sa za vás mod­liť a prosiť, aby ste vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti boli na­pl­není po­znaním jeho vôle, 10 aby ste žili hod­ní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dob­rom skut­ku a hl­bšie po­znávať Boha 11 a z moci jeho slávy nadobud­nete vše­stran­nú silu na vy­trvalosť a tr­pez­livosť vo všet­kom. S radosťou 12 budete ďakovať Ot­covi, ktorý vás urobil účast­nými na podiele svätých vo svet­le. 13 On nás vy­tr­hol z moci tmy a preniesol do kráľov­stva svoj­ho milovaného Syna, 14 v ktorom máme vy­kúpenie a od­pus­tenie hriechov. 15 On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia. 16 Veď v ňom bolo stvorené všet­ko na nebi i na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, tróny i pan­stvá, kniežat­stvá a moc­nos­ti, všet­ko je stvorené skr­ze neho a pre neho. 17 A on je pred všet­kým a všet­ko pre­tr­váva v ňom. 18 On je hlavou tela, Cir­kvi. On je počiatok, pr­vorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všet­kom pr­ven­stvo. 19 Veď Boh chcel, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť 20 a aby skr­ze neho a v ňom zmieril všet­ko, čo je na zemi i v nebesiach, keď na­stolil po­koj preliatím jeho krvi na kríži. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a ne­priateľs­kí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skut­kami, 22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, 23 ak totiž vy­tr­váte pev­ní a stáli vo viere, ak sa ne­odk­loníte od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všet­kému tvor­stvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služob­níkom. Pavlova služba cirkvi24 Teraz sa radujem, že za vás tr­pím a do­pĺňam, čo chýba v mojom tele Kris­tov­mu utr­peniu pre dob­ro jeho tela, ktorým je Cir­kev. 25 Ja som sa stal jej služob­níkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som tak­to na­pl­nil Božie slovo, 26 tajom­stvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým. 27 Im chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. Ním je Kris­tus vo vás — nádej slávy. 28 Jeho ohlasujeme, keď vo všet­kej múd­ros­ti na­pomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka pred­vied­li pred Boha ako do­konalého v Kristovi. 29 O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne moc­ne pôsobí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček