EkumenickýKolosenským3,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 3:13

na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým!


Verš v kontexte

12 Ako vy­volení Boží, svätí a milovaní, vez­mite na seba milo­sr­d­ný súcit, dob­rotivosť, po­koru, mier­nosť, tr­pez­livosť, 13 na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým! 14 Nadovšet­ko sa však odej­te lás­kou, ktorá je zväz­kom do­konalos­ti.

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 znášajúc jeden druhého a od­púšťajúc si, keby mal nie­kto na nie­koho žalobu, jako aj Kris­tus od­pus­til vám, tak aj vy.

Evanjelický

13 Znášaj­te sa vo­spolok a od­púšťaj­te si, ak by nie­kto mal sťažnosť proti nie­komu; ako aj Pán od­pus­til vám, tak aj vy.

Ekumenický

13 na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým!

Bible21

13 Buď­te mezi se­bou snášen­liví, a má-li někdo k něko­mu výhra­dy, odpouštěj­te si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštěj­te i vy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček