EkumenickýKolosenským2

Kolosenským

1 Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodicei, i za všet­kých, čo ma ešte osob­ne ne­videli, 2 aby to po­vzbudilo ich srd­cia a spojilo v láske, aby tak všet­ko po­chopili a tým po­znali Božie tajom­stvo — Kris­ta. 3 Lebo v ňom sú ukryté všet­ky po­klady múd­ros­ti a po­znania. 4 Toto hovorím pre­to, aby vás ni­kto ne­zviedol falošným pre­hováraním. 5 Veď hoci som aj teles­ne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pev­nosť vašej viery v Krista. Plnosť života v Kristovi6 Ako ste teda prijali Ježiša Kris­ta, Pána, tak v ňom žite 7 za­korenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa na­učili; roz­hojňuj­te sa vo vzdávaní vďaky. 8 Daj­te po­zor, aby vás nie­kto ne­zviedol prázd­nym a klam­ným filozofovaním, založeným na ľud­ských podaniach, na živ­loch sveta, a nie na Kris­tovi. 9 Pred­sa v ňom teles­ne pre­býva celá pl­nosť božs­tva. 10 Aj vy ste do­siah­li pl­nosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežat­stva a moc­nos­ti. 11 V ňom ste aj boli ob­rezaní ob­riez­kou, vy­konanou nie rukami, ale Kris­tovou ob­riez­kou — vy­zlečením z telesnosti, 12 keď ste s ním boli v krste po­chovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, ktorí ste boli mŕt­vi v hriechoch a ne­ob­riez­ke svoj­ho tela, oživil spolu s ním, keď nám od­pus­til všet­ky hriechy, 14 keď vy­mazal dlžob­ný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a ú­pl­ne ho zrušil tým, že ho pri­bil na kríž. 15 Od­zb­rojil a verej­ne od­halil kniežat­stvá a moc­nos­ti a cez Kris­ta nad nimi zvíťazil. 16 Nech vás teda ni­kto ne­súdi za jedenie a pitie ani za sviat­ky, nov­mesiace, ani za soboty. 17 To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kris­tovo. 18 Nech vás ni­kto ne­prip­raví o odmenu samoľúbou poníženosťou a uc­tievaním an­jelov, keď sa bude za­oberať tým, čo videl, ne­miest­ne sa nadúvať svojím teles­ným zmýšľaním. 19 Taký človek sa ned­rží hlavy, z ktorej celé telo, vy­živované a po­spájané kĺb­mi a šľachami, ras­tie Božím vzras­tom. Nový život v Kristovi20 Ak ste teda s Kristom zo­mreli živ­lom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, pod­riaďujete pred­pisom: 21 Neber do rúk, ne­okús, ani sa nedotýkaj? — 22 Veď sú to iba ľud­ské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa po­užitím ničia. 23 Vy­zerá to ako múd­rosť, ako zvlášt­ny prejav nábožnos­ti, sebaponižovania a teles­ného umŕt­vovania. No ni­komu nie sú na česť, ale len na uspokojenie teles­ného zmýšľania.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček