EkumenickýKolosenským4

Kolosenským

1 Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé a čo si za­slúžia, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi. Povzbudenie2 Vy­trvaj­te v modlitbe, bdej­te pri nej a vzdávaj­te vďaky. 3 Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kris­tovo tajom­stvo, pre ktoré som teraz vo väzení, 4 aby som ohlasoval tak, ako som po­vin­ný hovoriť. 5 Počínaj­te si múd­ro voči tým, čo sú mimo a vy­užívaj­te čas. 6 Vaše slovo nech je vždy lás­kavé a múd­ro po­vedané, aby ste vedeli, ako treba každému od­povedať. Záverečné pozdravy7 Všet­ko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus, milovaný brat, ver­ný služob­ník a spolu­pracov­ník v Pánovi, 8 ktorého som k vám po­slal, aby ste o nás vedeli a aby po­tešil vaše srd­cia, 9 a to s Onezimom, ver­ným a milovaným bratom, ktorý je jeden z vás. Oni vám po­vedia všet­ko, čo sa tu deje. 10 Po­zdravuje vás môj spolu­väzeň Aris­tar­chos a Bar­nabášov bratanec Marek, o ktorom ste už do­stali po­kyny; prij­mite ho, keď k vám príde 11 i s Ježišom, ktorý sa volá Jus­tus. Oni sú spomedzi ob­rezaných mojimi jedinými spolu­pracov­ník­mi na Božom kráľov­stve; oni mi boli útechou. 12 Po­zdravuje vás Epaf­ras, jeden z vás, služob­ník Kris­ta Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás mod­lit­bami, aby ste sa stali do­konalými a vo všet­kom na­pl­není Božou vôľou. 13 Lebo môžeme do­svedčiť, že sa veľa na­máha pre vás aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise. 14 Po­zdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Démas. 15 Po­zdrav­te bratov v Laodicei i Nym­fu, a cir­kev, ktorá je v jej dome. 16 Keď ten­to list u vás prečítate, po­staraj­te sa, aby si ho prečítali aj v cirkvi v Laodicei a vy si zasa prečítaj­te list písaný La­odicejčanom. 17 A Ar­chip­povi po­vedz­te: Usiluj sa pl­niť službu, ktorú si v Pánovi prijal. 18 Môj, Pav­lov, vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje okovy. Milosť nech je s vami!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček